Stadgar

FINSKA WACHTELHUNDKLUBBEN R.F.

STADGAR

1§ NAMN OCH HEMORT

1.1 Föreningens namn är Finska Wachtelhundklubben rf, senare i detta dokument klubb eller FWK – SVK. Klubbens hemort är Korsholm och klubbens verksamhetsområde är hela Finland.

1.2 Klubbens språk är svenska och finska, protokoll förs på sekreterarens modersmål, sammandrag görs på det andra språket.

2§ MÅL

2.1 Klubbens mål är att skapa hållbara och goda förutsättningar för wachtelhundarnas levnadsförhållanden, hundägaren och hundägandet genom att

• väcka intresse för wachtelhundar och främja avel av rastypiska hundar,

• bevara och utveckla wachtelhundarnas rasspecifika egenskaper och verka för utvecklingen av rasen,

• sprida kunskap om wachtelhundens beteende, dess fostran, utbildning och vård,

• främja information om frågor som har anknytning till ägandet av wachtelhund och frågor av allmänt intresse som gäller wachtelhundar, och

• skapa och vidmakthålla goda relationer till omvärlden, andra motsvarande föreningar och hundägare.

3§ VERKSAMHET

3.1 Målen skall klubben uppnå genom att

• bedriva till föreningens område hörande upplysningsarbete bl.a. genom att ordna diskussioner, rådgivningsmöten och kurser,

• sprida korrekta uppfattningar angående kennelverksamhetens betydelse både till intresserade och till allmänheten,

• följa kennelverksamhetens utveckling och framföra initiativ som syftar till att utveckla branschen,

• upprätthålla kontakter med i föregående punkt nämnda och andra branschorganisationer och vid behov hjälpa dessa inom ramen för föreningens bransch och

• anordna hundutställningar och –prov. Genomföra ovannämnda till föreningen hörande uppgifter i enlighet med de beslut och anvisningar som rasorganisationen har uppgjort.

3.2 Klubben är medlem i Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry, Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri rf och Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry. Klubben kan även ansluta sig till andra föreningar som gynnar klubbens verksamhet genom beslut av ett medlemsmöte.

4§ MEDLEMSKAP

4.1 Som medlem kan antas fysiska personer, som kan vara årsmedlemmar eller familjemedlemmar. Till årsmedlem i klubben kan antas en person med gott rykte som klubbens styrelse godkänner som medlem.

4.2 Som familjemedlem kan godkännas sådan medlem i familj, vars annan medlem redan är årsmedlem i klubben. Familjemedlem skall ha samma adress som personen vars familjemedlem han/hon är. Familjemedlem har samma rättigheter och skyldigheter som årsmedlemmen, men tillsänds inte klubbens publikationer.

4.3 Till hedersmedlem kan årsmötet på framställning av styrelsen kalla person som särskilt förtjänstfullt deltagit i verksamheten för rasen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som årsmedlemmarna.

4.4 Medlem skall följa klubbens stadgar och föreskrifter. Medlem skall också sköta sin hund på ett sådant sätt att hundhållningen inte ger fog för en anmärkning från djurskyddsmyndigheterna.

4.5 Över klubbens medlemmar skall styrelsen föra en medlemsförteckning, i vilken antecknas varje medlems fullständiga namn, adress och hemort samt andra givna kontaktuppgifter. Föreningens medlem har vid behov rätt att granska uppgifter enligt föreningslagens 11§.

5§ UTTRÄDE/UTESLUTNING AV MEDLEM

5.1 Medlem kan utträda ur klubben genom att meddela därom skriftligen till klubbens styrelse eller dess ordförande eller till klubbmötesprotokollet. Han/hon skall erlägga medlemsavgifter som förfallit till betalning. Om en medlem inte har betalat förfallen medlemsavgift, verkar i strid mot klubbens stadgar eller syften, eller handlar i strid mot god sed, eller om han/hon genom sitt beteende har inom eller utanför klubben avsevärt försvårat klubbens verksamhet eller om han/hon har uteslutits ur Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry, har klubbens styrelse rätt att utesluta honom/henne ur klubben.

5.2 För uteslutande av medlem krävs ett enhälligt beslut av en beslutför styrelse.

5.3 En medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt till klubbens tillgångar.

6§ EKONOMI

6.1 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

6.2 Klubbens räkenskaper förs per kalenderår och dessa tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till klubbens revisor senast sex (6) veckor före årsmötet. Revisorerna skall avge en till årsmötet riktad revisionsberättelse till styrelsen senast tre (3) veckor före mötet.

6.3 Årsmötet besluter om eventuella anslutningsavgifter och årliga medlemsavgifter skillt för årsmedlemmar och familjemedlemmar.

7§ STYRELSEN

7.1 Till klubbens styrelse hör en av årsmötet vald ordförande samt 5 (fem) andra ordinarie medlemmar. Utöver dessa väljer årsmötet två (2) suppleanter till dessa styrelsemedlemmar. Suppleanterna kallas till styrelsens möten och har på mötet rätt att uttala sig. Om den ordinarie medlemmen är förhindrad att delta i mötet, har suppleanten samma rättigheter som ordinarie medlemmen.

7.2 Mandatperioden för styrelsens ordförande och övriga ordinariemedlemmar är tiden mellan tre (3) årsmöten. Av övriga ordinarie medlemmarna är årligen tre i tur att avgå, första gången bestäms turen för de avgående genom lottning. Suppleanterna väljs för ett år åt gången. Om en styrelsemedlem avgår under mandatperioden, skall föreningens möte välja en ersättare för honom/henne för resten av mandatperioden.

7.3 Representanter från olika delar av Finland skall i mån av möjlighet ingå i styrelsen.

7.4 Styrelsen kan vid behov bjuda in sakkunniga att tala på sina möten.

7.5 Styrelsen kan vid behov utse kommittéer eller arbetsgrupper.

7.6 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och inom sig eller utom sig sekreterare samt kassör samt nominerar funktionärer till de olika kommittéerna.

7.7 Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per kalenderår. Numrerat protokoll skall föras över sammanträdena.

7.8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om denne är förhindrad av vice ordföranden då styrelsen anser att det behövs, eller om minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

7.9 Styrelsen är beslutför när minst tre (3) av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör lotten.

8§ STYRELSENS UPPGIFTER

8.1 Styrelsens uppgift är att i enlighet med lagen, dessa stadgar samt beslut som fattats vid föreningens möten:

• sköta föreningens ekonomi, brevväxling och andra löpande ärenden,

• kalla till klubbens möten och bereda de stadgenliga ärenden som skall behandlas på mötet, samt verkställa de beslut som fattats på föreningens möten,

• ta initiativ och framlägga förslag till sådana åtgärder för att verkställa klubbens mål som lämpar sig för behandling på mötet,

• besluta om antagning och uteslutning av medlemmar, representera föreningen, kära och svara på föreningens vägnar.

9§ NAMNTECKNINGSRÄTT

9.1 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, var och en skilt för sig.

10§ ÅRSMÖTET

10.1 Klubbens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag före slutet av april.

10.2 Vid klubbens möten har varje medlem som fyllt 18 år rösträtt.

10.3 Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör lotten.

10.4 Kallelse till årsmötet skickas per e-post till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet.

10.5 Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3. Mötets laglighet konstateras.

4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

5. Verksamhetsberättelsen, räkenskaperna och revisorernas utlåtande för föregående år föredras.

6. Fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Fastställs verksamhetsplanen och budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för innevarande år.

8. Varannat år val av styrelseordförande och årligen övriga ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, samt suppleanter.

9. Val av revisorer (en eller två) jämte suppleanter.

10. Val av övriga representanter.

11. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte, skall han/hon skriftligen meddela detta till styrelsen fyra veckor före mötet så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11§ RÖSTRÄTT

11.1 Alla medlemmar som har fyllt 18 år har en röst. På mötet får en röstberättigad medlem representera frånvarande röstberättigade medlemmar av vilka han/hon fått fullmakt.

11.2 En person kan ha högst två (2) personliga fullmakter, alltså 2 röster.

12§ EXTRA MÖTEN

12.1 Extra möte hålls om klubbens möte så besluter, eller om styrelsen anser att det finns skäl därtill, eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Kallelse till mötet skall skickas senast 14 dagar före mötet, på samma sätt som till årsmöte.

13§ ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV KLUBBEN

13.1 Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid klubbens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Innan stadgeändringarna sätts i kraft ska de godkännas av Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:s möte

13.2  Då klubben upplöses eller upphör används klubbens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms på klubbens sista möte.

13.3 Utöver detta tillämpas föreningslagen. Eventuella tvister avgörs vid tingsrätten på klubbens hemort.