WACH-NUO/ALO

VIIRIÄISKOIRIEN METSÄSTYSKOE NUORTEN LUOKKA / ALOKASLUOKKA (NUO/ALO) ARVOSTELUOHJEET
Hyväksytty Kennelliitossa 27.11.2011. Voimassa 01.08.2012 alkaen.

Metsästyskokeiden tarkoituksena on metsästyksellisesti mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa jalostusta varten arvioida osallistuvien koirien metsästysominaisuuksia ylösajavana ja monipuolisena jäljestävänä koirana.

Kokeen suunnittelu ja toteutus sekä arvostelukohdat

Kokeessa on seuraavat työskentelyvaiheet:
1-4 Jäniksen seuraaminen
5 Metsätyö
6 Vesityö
7 Reagoiminen laukauksiin
8 Nouto
9 Yhteistoiminta ja tottelevaisuus

Ennen arvostelua ylituomarin on varmistuttava siitä, että koemaasto ja riistamäärä ovat sellaiset, että koe voidaan toteuttaa määräysten mukaisesti mielekkäällä tavalla.

Saman tuomarin tulee arvostella koiran koko työskentely. Ylituomarin on osoitettava paikka, jossa suoritusvuoroaan odottavat koirat odottavat. Tuomari osoittaa yleisölle paikan, jossa se voi mahdollisimman hyvin seurata koetta koiria häiritsemättä.

Jäniksen seuraaminen
Tarkoituksena on arvioida koiran halua ja kykyä seurata haukkuen jäniksen jälkeä (hajuaisti, haukku, halu seuraamiseen, seuraamisvarmuus). Koiran tulee suorittaa ylösajo, ja seuraamisen päätyttyä sen on palattava ohjaajan luo viipymättä. Koiran suorituksen arvioinnin helpottamiseksi koe järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että koira päästetään ylösajetun jäniksen perään avoimessa maastossa.

Koe järjestetään seuraavasti:
Tuomari, toimitsijat, koiran ohjaaja sekä mahdolliset katsojat muodostavat ajoketjun ja ajavat avointa maastoa. Kun ajoketju saa jäniksen liikkeelle, ketju pysähtyy ja koiralle, joka ei ole saanut nähdä jänistä, osoitetaan jälki. Koiran tulee halukkaasti ottaa jälki ja sen tulee haukkuen seurata sitä mahdollisimman tarkasti (vähintään 200 m). Koiranohjaaja saa auttaa koiraa viemällä sitä jäljellä n. 10 – 15 metriä. Tämän jälkeen koiran on työskenneltävä itsenäisesti.

Kaikki koirat tulee kokeilla mahdollisimman suotuisissa ja samanlaisissa olosuhteissa. Tutkaa käytetään koiran työskentelyn seuraamiseksi. Arvostelun varmistamiseksi voidaan koira tarvittaessa kokeilla useammalla jäniksen jäljellä.

Seuraavat kohdat arvioidaan:

Vainu
Vainun käyttö on monimuotoinen ominaisuus. Tarkoituksena on arvioida koiran kyky tuntea ja analysoida vainun kohde sekä seurata jälkeä mahdollisimman hyvin. Liian pitkä työskentelymatka ei ole toivottavaa (yli 1500 metriä). Seuratun jäljen pituus tulee merkitä pöytäkirjaan.

Pisteitä annetaan normaalitilanteessa seuraavasti:
Pisteet               Riistajäljen pituus
0                           Ei mitattavaa suoritusta
1                           Alle 200 metriä
2                           Vähintään 200 metriä
3-4                       Yli 200 metriä, alle 500 metriä
5-6                       Yli 500 metriä, alle 800 metriä
7-8                       Yli 800 metriä
9                           Yli 1500 metriä

 

Haukku
Haukun tulee olla rehellistä, eli haukun tulee alkaa heti, kun koira on ottanut jäniksen jäljen. Haukun tulee olla hyvin kuuluvaa, ja sen tulee kestää niin kauan, kun koira työskentelee jäljellä. Kova, harva tai harhaanjohtava löysä haukku on huomioitava, ja se aiheuttaa pistevähennyksiä. Löysän haukun ollessa kyseessä pisteiden perään laitetaan merkintä ”L”. Haukkumattomuus jäljellä on vakava virhe ja aiheuttaa tässä kohdassa tuloksen ”hylätty”. Haukku, joka alkaa myöhäisessä vaiheessa tai jossa on pitempiä taukoja, antaa vähemmän pisteitä, vaikka koira työskentelisikin varmasti jäljellä.

Pisteitä annetaan normaalitilanteessa seuraavasti:

Pisteet
0                           Mykkä koira
1                           Yksittäisiä haukahduksia, jotka eivät riitä jäljen suunnan seuraamiseksi
2-4                       Koirat, jotka toistuvasti ovat mykkiä pidemmän matkan (yli 50 metriä), vaikka työskentelevätkin jäljellä varmasti.
Haukusta on pystyttävä lukemaan jäljen suunta. Mikäli koira haukkuu vain jäljen alussa ja on sen jälkeen on mykkä, suoritusta ei saa hyväksyä. Mikäli koira on ensin mykkä (jäljen puoleenväliin asti) ja sen jälkeen haukkuu varmasti, suoritus hyväksytään  pisteitä (2-3).
5-6                       Koirat, joiden haukku alkaa myöhäisessä vaiheessa, vaikka työskentelevät jo jäljellä varmasti (n. 100 metriä) tai joiden haukku taukoaa toistuvasti lyhyitä jaksoja.
7-8                       Koirat, jotka haukkuvat heti, kun ne työskentelevät jäljellä varmasti, ja jotka haukkuvat niin kauan kuin ne työskentelevät jäljellä tai rengastavat sitä. Mikäli koira hukkaa jäljen, esim. käännöksessä, haukun on tauottava, ja se saa alkaa vasta, kun koiran on taas löytänyt jäljen.

Löysän haukun arviointi (L); Koira osoittaa löysää haukkua matalasta haukkukynnyksestä ja laimeasta innostuksesta johtuen.

Pisteet
6 (L)                    Koira, jolla muuten on luotettava haukku, mutta joka haukkuu myös rengastaessaan jälkikentän ulkopuolella.
4 (L)                    Koira, joka seuraamisen jälkeen muuttumattomasti haukkuen seuraa paluujälkeä vähintään puolet matkasta. Jäljen on oltava vähintään 300 metriä.
Koira, joka jatkuvasti haukkuu ennen irtilaskua ja jäljen ottamista, ja kun se on kaukana sivussa jäljestä. Nämä koirat saavat pisteeksi 4(L) vain jos voidaan osoittaa, että koiran haukku on rehellistä. Haukun rehellisyys osoitetaan avoimessa maastossa, jossa ei ole riistaa tai jälkiä, ja johon koira lasketaan irti.
1 (L)                    Koira, jolla todistettavasti on epärehellinen haukku. Koiran haukku katsotaan epärehelliseksi, jos koira säännönmukaisesti haukkuu irti laskettaessa seuraamatta riistaa tai jälkeä.


Jäljestämishalukkuus
Jäljestämishalukkuudella tarkoitetaan koiran metsästysintoa ja motivaatiota seurata jäniksen jälkeä. Arvioinnissa on myös huomioitava, miten ja kuinka kauan koira seuraa jälkeä, hukat sekä liiallinen jäljestämishalukkuus.
Jäljestämishalukkuus arvioidaan sen perusteella, miten kauan koira kestää ja etenee jäljellä. Aika, joka kuluu jäljen luopumisesta kytkemiseen, ei ole arvioinnin kohteena. Koiran pyrkimys jäljen seuraamiseen, etenkin rengastaessa ennen jäljestä luopumista, osoittaa jäljestämishalukkuutta. Pitkittynyt rengastaminen ja sekava juokseminen ympäri, kun koira risteää jäljen mutta ei ota sitä, ei osoita jäljestämishalukkuutta. Aika, joka kuluu koiran jäljen ottamisesta jäljestä luopumiseen, on oleellinen jäljestämishalukkuutta arvioitaessa Aika merkitään pöytäkirjaan. Seuraamisen ollessa nopeaa ja varmaa, voidaan pisteitä jäljestämishalukkuudesta/ajasta korottaa hiukan.

 

Ohjearvot:
Pisteet               Aika, jonka koira käyttää jäljellä etenemiseen:
0                           Ei mitään
1                           Alle yksi minuutti
2-4                       Noin yksi, alle kolme minuuttia
5-6                       Noin kolme, alle viisi minuuttia
7-8                       Noin viisi, alle kymmenen minuuttia.
9                           Yli kymmenen minuuttia.

Innokas rengastaminen ja hakeminen ohjaajan lähistöllä eivät ole jäljestämishalukkuutta. On huomioitava, että jäljestämishalukkuus ei saa olla liian suuri. Liiallisen jäljestämishalukkuuden seurauksena seuraaminen on liian pitkäkestoista. Aika on mitattava huolellisesti.


Seuraamisvarmuus
Seuraamisvarmuudella tarkoitetaan koiran kykyä seurata jäniksen jälkeä varmasti sekä sopeuttaa nopeus vaikeusasteen mukaan. Mikäli koira kadottaa jäljen ja tulee hukka on se arvioitava ja merkittävä pöytäkirjaan.
Seuraamisvarmuudessa arvioidaan koiran kyky sopeuttaa vauhti jäljen vaikeusasteen mukaan.

Pisteet
0                           Koira, joka on niin epävarma, että se ei etene jäljellä
1                           Koira, jolla jäljen löytämiseen menee huomattavasti enemmän aikaa kuin itse jäljellä työskentelemiseen
2-4                       Koira, joka usein hukkaa jäljen, rengastaa laajasti ja löytäessään jäljen uudelleen, jäljestää sitä taaksepäin pidemmän matkan.
5-6                       Koira, joka hukkaa jäljen käännöksissä, rengastaa oikein ja työskentelee pääasiallisesti varmasti.
7-8                       Koira, joka sopeuttaa vauhdin jäljen vaikeusasteen mukaan ja joka pääosin jäljestää varmasti jälkikentässä (joka voi olla jopa 40 metrin etäisyydellä itse jäljestä tuuliolosuhteista riippuen). Jotta koiralle voi antaa 7-8 pistettä, koiran on seurattava jälkeä vähintään 500 metriä.


Metsätyö

Tarkoituksena on arvioida koiran halukkuutta ja kykyä itsenäisesti hakea läpi tiheä metsäalue ilman näköyhteyttä ohjaajaan. Lisäksi arvioidaan koiran käytös riistakontaktissa.

Toteutetaan seuraavasti:
Koiranohjaajalle osoitetaan alue, joka soveltuu aluemetsästykseen passimiehiä apuna käyttäen. Koiranohjaaja lähettää koiran tähän metsäalueeseen, mutta jää itse sen ulkopuolelle.
Koiran tulee itsenäisesti ja ripeästi hakea läpi osoitettu maasto ilman ohjaajan tukea. Koiran tulee haukkuen seurata löydettyä riistaa. Sen tulee kulkea kohti passimiehiä. Tultuaan passilinjalle tulee koiran keskeyttää seuraaminen ja nopeasti palata ohjaajan luokse.

Arvostelukohdat:
Hakuhalukkuus, hakulaajuus ja –tehokkuus sekä sopiva haun keskeyttäminen. Hakuhalukkuus ja –laajuus asetetaan haun tehokkuuden edelle. Jokaiselle koiralle osoitetaan oma maastoalue. Koirille annetaan 10 minuuttia hakuaikaa. Koiran tulee itsenäisesti ja ripeästi hakea läpi osoitettu maasto ilman ohjaajan tukea.

Esimerkkejä huomioitavaksi pisteytyksessä:
- Koira hakee itsenäisesti ilman ohjaajan tukea.
- Koiran käytös osoitetussa riistalöydön yhteydessä
- Koiran kyky hakea metsästettävä alue.
- Koiran hakuhalukkuus.
- Mikäli koira löytää jäniksen tässä osakokeessa, voidaan mennä kohtaan 1-4.
- Mikäli koira löytää muuta riistaa mainitaan se koepöytäkirjassa.

 


Vesityö
Arvioidaan koiran halukkuus mennä veteen sekä sen uimataito.

Toteutetaan seuraavasti:
Koira päästetään rannalle ja sen tulee itse vapaaehtoisesti tai käskystä mennä veteen ja uida. Mikäli koira ei itsenäisesti suoriudu tehtävästä, voidaan sitä tukea heittämällä esineitä veteen.
Koiran tulee pelottomasti mennä veteen ja uida.

Sovelletaan seuraavia ohjeita:
Pisteet
0                           Ei mene veteen.
1                           Menee veteen, ei ui.
2                           Menee veteen toistettujen komentojen ja kelluvan esineen heiton jälkeen.
3-4                       Menee veteen kelluvien heitettyjen esineiden perään.
5-6                       Menee veteen käskystä ja uppoavan esineen heiton jälkeen.
7                           Menee veteen pienen empimisen jälkeen
8                           Menee empimättä veteen ja ui.
Koiran tulee uida vähintään kaksi metriä hyväksytyn suorituksen saamiseksi.


Reagointi laukauksiin

Tarkoituksena on arvioida koiran reaktiota laukauksiin. Koe suoritetaan, kun ryhmän kaikki koirat ovat suorittaneet kohdan ”vapaa haku metsämaastossa”.
Ammutaan kaksi (2) laukausta 20 – 30 metrin etäisyydellä koirasta, sen jälkeen kun koira on lähetetty irti ohjaajasta. Koira ei täten saa olla ohjaajan välittömässä läheisyydessä. Koiran katsotaan olevan täysin pelkäämätön, mikäli koira ei reagoi lainkaan tai osoittaa kiinnostusta. Voimakas paukkuarkuus on vakava virhe, jonka johdosta koiran suoritus tältä osin on hylättävä.

Mikäli koira osoittautuu hyvin paukkuaraksi ensimmäisessä laukauksessa, tämä osasuoritus keskeytetään.
Mikäli arviointi ei ole luotettava, koe uusitaan 30 minuutin kuluttua.
Pisteet
0 Koira, jota ei testata
1                           Koira, joka on hyvin paukkuarka ja pelokas, ja joka laukauksen jälkeen (tai kiväärin nähdessään) hätääntyneenä hakeutuu ohjaajan luokse, eikä halua jatkaa hakua tai joka peloissaan pakenee ja vetäytyy ohjaajan ohjauksesta.
4                           Koira, joka on paukkuherkkä ja laukauksen kuullessaan pelästyy ja arasti palaa ohjaajan luokse, mutta joka vastahakoisesti jatkaa hakua parin minuutin kuluttua.
8                           Koira, joka laukauksen kuullessaan on välinpitämätön tai osoittaa kiinnostusta. Se voi palata ohjaajan luokse, mutta on nopeasti lähetettävissä uudestaan.


Nouto

Tarkoituksena on arvioida koiran kyky löytää ja noutaa haavoittunutta tai kuollutta pienriistaa maastosta.

Tuomarin tulee asettaa (vetää)  lintu 80 m suoraan myötätuuleen. Lintujen tulee olla vähintään 100 metrin etäisyydellä toisistaan. Koira ei saa olla läsnä lintua asetettaessa. Lintu asetetaan avoimesti jäljen loppuun. Jäljen vetänyt henkilö jatkaa suoraan eteenpäin, ja asettuu niin, että koira ei häntä huomaa, ja että hän voi seurata koiran työskentelyä. Tuomari osoittaa ampumakohdan ohjaajalle. Ohjaaja saa ohjata koiraa kytkettynä ensimmäiset 20 metriä, jonka jälkeen koira on laskettava irti. Ohjaajan on jäätävä paikoilleen. Jos koira ei löydä riistaa, se voidaan lähettää jäljelle vielä kaksi kertaa. Mikäli koiran työskentelyä häiritsevät poikkeukselliset ulkoiset olosuhteet, koira voidaan arvostella toisella jäljellä. Testi tehdään kaikille koirille samanarvoisiin olosuhteisiin.

Arvioinnin kohteena on:
Noutohalukkuus, kyky löytää ja kantaa riistaa sekä nouto-ote
Koiran halukkuus tarttua riistaan palkitaan, oikeaoppisen luovutuksen vaatimuksia lievennetään.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:
Koira luovuttaa riistan tuomarille tai heittäjälle
Koira saadaan ohjaajan kannustuksella tarttumaan riistaan sekä nostamaan ja tuomaan sitä jonkun matkaa.

Koiraa, joka ei löydä riistaa, vahingoittaa sitä tai on selvästi välinpitämätön siitä, ei voida hyväksyä. Pöytäkirjaan on merkittävä, mikäli koira vahingoittaa tai piilottaa riistaa.


Yhteistyö ja tottelevaisuus

Koiran yhteistyötä ja tottelevaisuutta arvioidaan koko koepäivän ajan. Erillistä yhteistyökoetta ei järjestetä. Yhteistyöaste arvioidaan koiran valppauden perusteella, sekä koiran ja ohjaajan välisestä yhteydestä. Arvioinnin kohteena on myös koiran kyky olla rauhallinen ja hiljainen passiivisena ollessaan. Koiran tulee myös tehdyn työn jälkeen nopeasti palaa ohjaajan luokse. Erityisesti koiran halua pitää yhteyttä arvioidaan.

Tuomari arvostelee koiran ja ohjaajan yhteistyötä koko koesuorituksen ajan koiran ollessa sekä passiivinen että aktiivinen. Kokonaiskuva on arvioinnissa olennainen. Koiran oma-aloitteista halua tehdä yhteistyötä ohjaajansa kanssa painotetaan.

Esimerkkejä huomioitavaksi pisteytyksessä:
- Koiran kyky pysyä rauhallisena ja tasapainoisena työvaiheiden aikana ja niiden välissä
- Koiran halu nopeasti ottaa yhteyttä ohjaajaan esim. palatessaan jäniksen jäljeltä
- Koiran halu luoksetuloon ohjaajan ollessa  näköetäisyydellä

Riistan jäljellä ja metsätyössä noudatetaan seuraavia ohjeita:
- Koiralle, joka ei palaa 20 minuutin sisällä irtilaskemisesta tehdään 2 pisteen vähennys.
- Koiran koesuoritus keskeytetään, jos se jättää koealueen eikä palaa takaisin kohtuullisessa ajassa irtilaskemisesta.

Luoksetuloa on kokeiltava monta kertaa koepäivän aikana koiran ollessa näköetäisyydellä.