WACH-UKL/NKL

BEDÖMNINGSANVISNING FÖR UNGHUND/NYBÖRJARKLASS UKL/NKL

Godkänd av Kennelklubben 27.11.2011. I kraft från 01.08.2012

Provets ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars
jaktegenskaper som stötande hund och allsidig eftersökshund, till ledning för avelsarbetet.

Planering och genomförande av provet samt arbetsmoment:

1-4 Förföljande av hare                                                                                                                                                                                                                               5 Skogsarbete
6 Vattenarbete
7 Skottreaktion
8 Apportering
9 Förighet

Överdomaren skall före bedömningen förvissa sig om att provterräng och vilttillgång är sådan att ett jaktprov enligt dessa bestämmelser kan genomföras på ett meningsfullt sätt.

En hunds hela arbete skall bedömas av samma domare. Överdomaren skall anvisa väntplats för provdeltagare som ej startat. Domare skall anvisa åskådare plats så att de kan följa provet så bra som möjligt, dock utan att störa deltagande hundar.

Förföljande av hare
Avser att pröva hundens vilja och förmåga att med säkerhet följa harspåret under skallgivning (näsa, skall, spårvilja, spårsäkerhet), med beaktande av att hunden skall vara stötande och som efter avslutat förföljande snabbt återvänder till föraren. För att underlätta bedömningen av hundens prestation försiggår provet om möjligt som uppsprångsjakt efter hare på öppet fält.

Provet genomförs på följande sätt:                                                                                                              En drevkedja bestående av domare, funktionärer, hundförare och eventuella åskådare driver av ett öppet fält. När en hare stöts upp stannar drevkedjan, varefter hund, som inte sett haren, omedelbart anvisas löpan. Hunden skall därvid villigt ta an löpan och under skallgivning följa denna så noga som möjligt (dock minst 200 meter). Hundföraren får hjälpa hunden genom att föra den på löpan ca 10-15 meter och därefter skall hunden arbeta självständigt.

Alla hundar skall prövas under bästa möjliga och likartade förhållanden. Pejl användes för att kontrollera hundens arbete. Om det är nödvändigt för säker bedömning skall hunden prövas på ytterligare harspår.

Följande delmoment bedöms:

1 Näsa
Utnyttjandet av näsa är en sammansatt egenskap. Bedömningen avser att pröva hundens förmåga att känna och analysera vittring samt att följa ett spår så bra som möjligt. Ett alltför ihärdigt arbete (över 1500 m) är inte önskvärt. Längden på spåret skall anges i protokollet.

I normal fall gäller:
Poäng                Viltspårets längd
0                           Ingen mätbar prestation
1                           Mindre än 200 meter
2                           Minst 200 meter
3-4                       Mer än 200 meter, mindre än 500 meter
5-6                       Över 500 meter, mindre än ca 800 meter
7-8                       Över 800 meter                                                                                                                                        9    Mer än 1500m

2 Skall
Skallet skall vara ärligt, dvs. starta så snart hunden tagit an harspåret, vara väl hörbart och pågå så länge hunden arbetar på spåret. Hård, gles eller vilseledande lös skallgivning måste beaktas och medföra lägre poäng. Vid lös skallgivning tillägges “L” efter poängsiffran. Avsaknad av skallgivning på harspår är ett graverande fel och medför ej godkänt i momentet. Skall, som börjar sent eller som har längre avbrott innebär motsvarande lägre poäng även om hunden arbetar säkert på spåret I normala fall gäller:

Poäng

0                           Stumma hundar

1                           Enstaka skall som inte riktigt räcker för att säkert följa spårets riktning

2-4                       Hundar som upprepade gånger är stumma en längre sträcka (mer än 50  meter) även om     de arbetar säkert på spåret.

Spårets riktning måste kunna utläsas av skallet. Skall endast i början av spåret och sedan totalt tyst får inte bedömas med godkänt. Däremot godkännes hund som först är stum (till halva spårets längd) men som sedan har ett säkert skall (2-3)

5-6                       Hundar, vars skall startar sent varje gång, även om de redan arbetar säkert på spåret (ca 100 meter) eller om skallet upphör regelbundet under kortare perioder.

7-8                       Hundar, som skallar så snart de arbetar säkert på spåret och som skallar så länge de arbetar på spåret eller ringar. Om hunden tappar spåret t ex vid en vinkel måste skallet upphöra och börja igen när hunden åter är på spåret.

Bedömning av löst skall (L) som anger löst skall p.g.a. låg retningströskel och lätt upphetsning.

Poäng

6(L)                     Hundar, som i övrigt har ett tillförlitligt skall men som även skallar under

ringande utanför spårets luktområde.

4(L)                     Hundar, som efter avslutat förföljande med oförändrat skall följer spåret

bakvägen minst halva sträckan. Spåret skall vara minst 300 meter.

Hundar som hela tiden skallar innan de kopplas loss och riktigt tagit an spåret

och när de har kommit långt vid sidan av spåret. Dessa hundar får 4(L) bara om

de inte misstänks ha oärligt skall och om detta kan styrkas. För att fastställa om hunden är oärlig i skallet skall hunden provas i översiktlig terräng där inget vilt eller spår finns och där kopplas loss.

1(L)                     Hundar, som bevisligen är oärliga i skallet. Som oärlig betecknas hund, som när

den kopplas loss regelbundet skallar utan att följa vilt eller spår.

3 Spårvilja
Spårvilja avser hundens jaktlust och motivation att följa harspåret. Vid bedömningen tas också i beaktande på vilket sätt och hur länge hunden arbetar på spår och ringande samt överdriven spårvilja.  Spårviljan bedöms med ledning av den tid hunden använder för att komma vidare på spåret. Den tid som förflyter sedan hunden givit upp spåret till dess föraren kopplat den tas ingen hänsyn till. Spårviljan visar sig i hundens ansträngning att följa spåret särskilt under ringande innan den ger upp arbetet men inte genom uttänjt ringande och planlöst kringspringande då spåret korsas men inte tas an. Tiden mellan när hunden tar an spåret och avbryter spårarbetet är utslagsgivande för bedömning av spårviljan och skall anges i protokollet. Vid ett snabbt och spårsäkert förföljande kan man justera upp spårviljan/tiden för förföljande något.

Poäng                Tid som hunden använder för att komma vidare på spåret
0                           Ingen
1                           Mindre än en minut
2-4                       Cirka en, mindre än tre minuter
5-6                       Tre till fem minuter.
7-8                       Fem till tio minuter.                                                                                                             9                       Mer än tio minuter
Ivrigt ringande och sökande i närheten av föraren bedöms inte som spårvilja. Det bör
observeras att spårviljan inte får vara alltför stor med åtföljande långa förföljande. Tiden bör mätas noga.

4 Spårsäkerhet
Spårsäkerhet avser hundens förmåga att säkert följa harspåret och anpassa tempot efter svårighetsgraden. Det skall bedömas och noteras till protokollet om hunden förlorar kontakten med spåret och får tappt. I spårsäkerhet mäter man hundens förmåga att anpassa tempot till spårets svårighetsgrad.

Poäng
0                           Hundar, som är så osäkra att de inte kommer vidare på spåret
1                           Hundar, som har betydligt mer tid på att söka återfinna spåret än den bearbetar spåret
2-4                       Hundar, som ofta tappar spåret, ringar vitt och när de återfinner spåret, spårar
bakåt en längre sträcka.
5-6                       Hundar, som tappar i vinklar, ringar korrekt och arbetar övervägande spårnoga.
7-8                       Hundar, som rättar sitt tempo efter spårets svårighetsgrad och i stort sett spårar
säkert i spårets luktområde (som kan vara upp till 40 meter från själva spårlöpan
beroende på vindförhållandena). För att tilldelas 7-8 poäng måste hunden följa
spåret minst 500 m.

5 Skogsarbete
Avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt avsöka ett tätt skogsavsnitt, utan synkontakt med föraren. Dessutom skall hundens uppträdande vid viltkontakt bedömas.

Provet genomförs på följande sätt:
Hundföraren anvisas ett område, som lämpar sig för jakt med förhållsskyttar. Hundföraren sänder in hunden i detta skogsavsnitt men stannar själv utanför.
Hunden skall självständigt och raskt avsöka anvisad terräng utan stöd av föraren. Vid viltkontakt (hårvilt) skall hunden under skallgivning förfölja viltet ur såten, mot förhållsskyttarna och därefter avbryta förföljandet och snabbt återvända till föraren.

Föremål för bedömning
Villighet att söka ut, sökets vidd och effektivitet liksom dess lämpliga avbrytande. Sökvilja och vidd premieras före sökets effektivitet. Varje hund bör tilldelas nytt terrängavsnitt. Hundarna bör tilldelas ca 10 minuter. Hunden skall självständigt och raskt avsöka anvisad terräng utan stöd av föraren.
Exempel att beakta vid poängsättningen:
- Att hunden söker självständigt utan stöd av föraren.
- Hundens beteende vid påvisad viltkontakt .
- Hundens förmåga att söka genom området.
- Hundens sökvilja
- (Om hunden finner hare under detta moment kan man övergå till punkterna 1-4.)
- Finner hunden annat viltet omnämns det i provprotokollet

6 Vattenarbete
Avser att pröva hundens villighet att gå i vatten samt dess simförmåga.

Provet genomförs på följande sätt:
Hunden släpps vid strandkanten och skall självmant eller på uppmaning gå i vatten och simma. Löser hunden inte uppgiften får som extra stöd föremål kastas i vattnet.
Hunden skall frimodigt gå i vatten och simma.

Följande riktlinjer tillämpas.
Poäng
0                           Går ej i vatten.
1                           Går i men simmar inte.
2                           Går i efter upprepade kommandon och kast av flytande föremål.
3-4                       Går i efter kast av flytande föremål.
5-6                       Går i efter uppmaning och kast av sjunkande föremål.
7                           Går i efter någon tvekan.
8                           Går tveklöst i och simmar.
Hunden skall simma minst ett par meter för att godkännas

7 Skottreaktion
Avser att pröva hundens reaktion vid skottlossning. Provet genomföres lämpligen sedan alla hundar i samma grupp avslutat momentet “fritt sök i skogsmark”.
Två (2) skott avlossas på 20-30 meters avstånd från hunden sedan denne skickats ut. Hunden bör befinna sig minst 10-15 m  från föraren. Visar sig hunden starkt skottkänslig vid första skottet avbryts momentet. Som helt skottorädd anses en hund, som vid skottlossning förblir oberörd eller visar sig skottintresserad. Stark skotträdsla är ett graverande fel som utesluter hunden från pris.

Visar hunden en mycket  stark skotträdsla vid första skottet avbryts momentet. Upprepas efter en halvtimme om man inte kan bedöma hunden.

Poäng
0                           Hund som ej provas i momentet.
1                           Hund, som är starkt skottkänslig och skotträdd, som efter skott (eller kanske vid
åsyn av gevär) ängsligt söker sig till sin förare och inte låter sig sändas ut på
fortsatt sök eller ängsligt flyr och drar sig undan förarens inflytande.
4                           Hund, som är skottkänslig och vid skott blir rädd och ängsligt återkommer till
föraren, men som hämmat återtar söket igen efter ett par minuter .
8                           Hund, som vid skottlossning förblir oberörd eller visar sig skottintresserad.
Kan återvända till föraren för att sedan snabbt låta sig skickas ut igen.

8 Sökapportering

Avser att pröva hundens förmåga att finna och apportera skadat eller dött småvilt på land.

En domare skall lägga (släpa) fågel 80m rakt ut i medvind under likartade förhållanden för alla hundar. Avstånden mellan sökapporterna skall vara minst 100m. Hundarna skall hållas så att de inte märker något när sökapporten läggs. Viltet skall ligga fritt synligt vid slutet av släpspåret. Spårläggaren fortsätter rakt fram och ställer sig så att hunden inte märker honom och därifrån kontrollerar han hundens arbete. Domaren visar hundföraren den anmodade skottplatsen. Hundföraren får gå med hunden i band de första 20 m och därefter kopplas hunden loss och hundföraren blir att stå på platsen. Finner hunden inte viltet får den ännu försöka två gånger. Blir hunden störd av speciella yttre omständigheter skall den få ett nytt släpspår. Spåren skall vara likvärdiga för alla hundar.

Föremål för bedömning:

Apporteringslusten, förmågan att finna, bära vilt och apportgreppet.
Hundens lust att gripa viltet premieras och kravet på korrekt avlämning mildras.
Krav för godkännande:
Att hunden med stöd och uppmuntran från föraren kan förmås att greppa, lyfta och hämta viltet en sträcka godkänns, hundar som lämnar av till domare eller kastare skall även de
godkännas.                                                                                                                                                                                      Hund som inte finner, allvarligt skadar viltet eller visar uppenbart ointresse kan ej godkännas. Skadar hunden viltet eller gömmer det skall det antecknas i protokollet.

9 Förighet
Hunden befinner sig under bedömning under hela provdagen. Inget särskilt förighetsprov arrangeras. Graden av förighet skall visa sig i hundens uppmärksamhet och kontakt med föraren. Det skall också beaktas att hunden under passivitet skall förhålla sig lugn och tyst och att den efter utfört arbete snabbt återvänder till föraren. Framförallt skall hundens kontaktvilja bedömas. Stor vikt skall tas till hundens spontana vilja att ta kontakt med sin förare. Helhetsintrycket under dagen är avgörande för bedömningen.                                                                                                        För att poängsätta momentet skall alla moment genomföras.

Exempel att beakta vid poängsättningen:
- Hundens förmåga att hålla sig lugn och balanserad såväl under som mellan de olika momenten.
- Hundens vilja att snabbt ta kontakt med föraren t.ex. vid återgång harspår.
- Hundens vilja att låta sig kallas in när den är inom synhåll för föraren.

Vid harspår och skogsarbete tillämpas följande riktlinjer:
- Hund, som inte återkommer inom 20 minuter från det den släppts avdrages 2 poäng
- Hund, som lämnar provområdet och inte återkommer inom rimlig tid från det den släppts kan ej kräva fortsatt prövning.
Inkallning skall prövas vid ett flertal tillfällen under provdagens gång när hunden är inom synhåll.