Säännöt

SUOMEN VIIRIÄISKOIRAKERHO RY

SÄÄNNÖT

1§ KERHON NIMI, KIELI JA KOTIPAIKKA

1.1 Kerhon nimi on Suomen Viiriäiskoirakerho ry, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään nimeä kerho tai lyhennystä FWK-SVK. Kerhon kotipaikka on Mustasaari ja sen toiminta-alueena koko Suomi.

1.2 Kerhon kielit ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjat laaditaan sihteerin äidinkielellä, yhteenveto toisella kielellä.

2§ TAVOITTEET

2.1 Kerhon tavoitteena on luoda kestävät ja hyvät edellytykset viiriäiskoirien elinolosuhteille, koiran omistajalle ja koiran omistamiselle seuraavasti:

• herättämällä kiinnostusta viiriäiskoiriin ja edistämällä rodunomaisten viiriäiskoirien jalostusta,

• säilyttämällä ja kehittämällä viiriäiskoirien rodunomaisia piirteitä ja vaikuttamalla rodun kehitykseen,

• lisäämällä tietoa viiriäiskoiran käyttäytymisestä, kasvatuksesta, koulutuksesta ja hoidosta,

• edistämällä tiedonsaantia viiriäiskoiran omistajuuteen liittyvissä ja yleisesti kiinnostavissa viiriäiskoiria koskevissa kysymyksissä sekä

• kehittämällä ja ylläpitämällä hyviä suhteita ympäristön, muiden vastaavien yhdistyksien ja koiranomistajien kesken.

3§ TOIMINTA

3.1 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

• tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia,

• levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa,

• seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita,

• ylläpitämällä yhteyksiä edellisessä kohdassa mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä

• järjestämällä koiranäyttelyitä ja –kokeita. Suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen.

3.2 Kerho on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri rf:n ja Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n jäsen. Kerho voi liittyä muihinkin sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin jäsenkokouksensa päätöksellä.

4 § JÄSENYYS

4.1 Kerhon jäseniä ovat luonnolliset henkilöt, jotka voivat olla vuosi- tai perhejäseniä. Kerhon vuosijäseneksi pääsee hyvämaineinen henkilö, jonka kerhon hallitus jäseneksi hyväksyy.

4.2 Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäsen, jonka joku muu jäsen on jo kerhon vuosijäsen. Perhejäsenellä on oltava sama osoite kuin vuosijäsenellä, jonka perheenjäsen hän on. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä kerhon julkaisuja.

4.3 Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi rodun piirissä erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta, mutta hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenillä.

4.4 Jäsenen on noudatettava kerhon sääntöjä ja määräyksiä. Jäsenen on myös hoidettava koiransa niin, ettei eläinsuojeluviranomaisilla ole asian suhteen syytä huomautukseen.

4.5 Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka sekä muut annetut yhteystiedot. Yhdistyksen jäsenellä on tarvittaessa oikeus tutustua yhdistyslain 11§:n mukaisiin tietoihin.

5§ JÄSENEN EROAMINEN/EROTTAMINEN

5.1 Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa maksettaviksi erääntyneet jäsenmaksut. Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, toimii kerhon sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut kerhon toimintaa tai on erotettu Suomen Kennelliitto  – Finska Kennelklubben ry:stä, on kerhon hallituksella oikeus erottaa hänet kerhosta.

5.2 Erottamiseen vaaditaan päätösvaltaisen hallituksen yksimieleinen päätös.

5.3 Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen omaisuuteen.

6§ TALOUS

6.1 Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

6.2 Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä kerhon tilintarkastajalle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

6.3 Vuosikokous päättää mahdollisesta liittymis- ja vuosittaisista jäsenmaksuista erikseen vuosi- ja perhejäsenille.

7§ HALLITUS

7.1 Kerhon hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä viisi (5) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi vuosikokous valitsee näille hallituksen jäsenille kaksi (2) varajäsentä, jotka kutsutaan hallituksen kokoukseen ja heillä on kokouksessa puheoikeus. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, on varajäsenellä varsinaisen jäsenen oikeudet.

7.2 Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kolmen (3) vuosikokouksen välinen aika. Muista varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä; arpa päättää, ketkä ovat ensimmäisenä erovuorossa. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7.3 Hallituksessa pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla edustajia eri puolilta Suomea.

7.4 Hallitus voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa puhumaan.

7.5 Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia tai työryhmiä.

7.6 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta, sihteerin ja rahastohoitajan sekä nimeää toimihenkilöt eri toimikuntiin.

7.7 Hallitus kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Kokouksista pidetään numeroitua pöytäkirjaa.

7.8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos tämä on estynyt, niin varapuheenjohtajan kutsusta silloin, kun hallitus toteaa sen olevan tarpeellista, tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat.

7.9 Hallitus on päätäntävaltainen silloin, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan laskettuna, ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänestystulos on tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

8§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

8.1 Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä noudattaen:

• hoitaa yhdistyksen talous, kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,

• kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset,

• tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä

• päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

9§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS

9.1 Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitajalla, kukin yksin.

10§ VUOSIKOKOUS

10.1 Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

10.2 Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä on kerhon kokouksissa äänioikeus.

10.3 Kokouksen päätös on, mikäli säännöt eivät toisin sano, se mielipide joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos äänestystulos on tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

10.4 Vuosikokoukseen kutsutaan kaikki jäsenet sähköpostitse viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

10.5 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

5. Esitetään kuluneen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien antama lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä varajäsenet.

9. Valitaan tilintarkastajat (yksi tai kaksi) ja heille varatilintarkastajat.

10. Valitaan muut edustajat

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos kerhon jäsen toivoo jonkun asian käsiteltäväksi kerhon vuosikokouksessa, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan ilmoittaa kokouskutsussa.

11§ ÄÄNIOIKEUS

11.1 Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä on yksi ääni. Kokouksessa äänioikeutettu jäsen saa edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä, joilta on saanut valtakirjan.

11.2 Yhdellä henkilöllä voi olla korkeintaan kaksi (2) henkilökohtaista valtakirjaa eli kaksi ääntä.

12§ YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

12.1 Ylimääräinen kokous pidetään, jos kerhon kokous niin päättää tai jos hallitus näkee sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouksen kutsu on lähetettävä viimeistään 14 päivää ennen kokousta, samalla tapaa kuin vuosikokouksen kutsu. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän sisällä siitä kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAMINEN

13.1 Päätös sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutoksista tai kerhon purkamisesta. Sääntöjen muutoksille on saatava ennen niiden voimaansaattamista Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n kokouksen hyväksyminen.

13.2 Kerhon purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään kerhon tarkoituksen edistämiseen kerhon viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

13.3 Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan yhdistyslakia. Mahdolliset kiistat ratkotaan kerhon kotipaikan käräjäoikeudessa.