WACH-M

BEDÖMNINGSANVISNINGAR FÖR SKOGSPROV  (WACH-M)

Godkänd av Kennelklubben 27.11.2011. I kraft från 01.08.2012

PROVETS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE SAMT FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

Provets kan anordnas som normalt en dags prov eller hela säsongen prov. Provet kan också anordnas i samband med praktisk jakt.

Överdomaren skall före bedömningen förvissa sig om att provterräng och vilttillgång är sådan att ett jaktprov enligt dessa bestämmelser kan genomföras på ett meningsfullt sätt.

Godkänd hund skall ha en sammanlagd provtid på minst 90 minuter. Uppvisar hunden ett otillfredsställande arbete kan provet avbrytas tidigare. Att beakta vid samliga provformer är att eftersträva ett jaktligt upplägg i så stor utsträckning som möjligt. Provhunden skall ges möjlighet att arbeta självständigt, vid störning från andra hundar är det viktigt att provhunden fortsätter att arbeta självständigt. Eftersom det är hundens självständiga arbete som bedöms så avbryts bedömningen så fort samjakt uppstår. Hundar som regelmässigt blandar sig i andra hundars arbete skall ej godkännas. Viktigt att beakta är hundens uppträdande vid skadat och dött vilt, spec. observationer skall omnämnas i provberättelse.

Skogsprovets avsikt är att pröva hundens vilja och förmåga att effektivt och självständigt avsöka ett skogsavsnitt. Dessutom skall hundens uppträdande vid viltkontakt bedömas. Observeras bör att dessa provregler gäller vid normala förhållanden.

Provet genomförs på följande sätt:

Hundföraren anvisas ett område, som lämpar sig för jakt med förhållsskyttar . Hundföraren sänder in hunden i detta skogsavsnitt men stannar själv utanför.

Följande delmoment bedöms:

1. Sök  

Utgångspunkten är att hunden släpps i utkanten av provområdet, detta för att störa viltet så lite som möjligt. Förflyttning in i området för att hjälpa hunden kan ske men det ska i så fall påverka poängsättningen negativt. Hundens sökarbete skall ej bedömas under förflyttning, tyngdpunkten i bedömningen skall ligga innan ev. förflyttning. Hunden skall under momentet visa ett självständigt och frimodigt sök, det är av stor vikt att den visar att den vill finna vilt. Föraren äger rätt att med lågmält stöd uppmuntra hunden att söka vidare. Ett alltför vidlyftigt sök utan kontakt med föraren är ej önskvärt. Om hundens sökarbete i fråga om effektivitet och täckning av området kan säkerställas med hjälp av tekniska hjälpmedel kan poängen höjas, om helhetsbedömning ger vid handen att hunden presterar ett godtagbart sök. Vid bedömning av hundens sök skall även vilttätheten på området tagas i beaktande. Vill hunden ej lämna föraren äger domaren rätt att avbryta momentet. 

Hunden skall självständigt och raskt avsöka anvisad terräng utan stöd av föraren. 

Föremål för bedömning:

Villighet att söka ut, sökets vidd.

1                           Söker ej ut.

2                           Sökrundor under 2 min, bristande sökvilja.

3                           Sökrundor om 2-5 min, godtagbar sökvilja

4                           Sökrundor om 5-10 min, självständigt sök med bra sökvilja.

5                           Sökrundor på 10 min och däröver, självständigt sök med utmärkt sökvilja.

6                           Ett alltför självständigt sök utan förarkontakt. 

2. Upptagsförmåga

Avser hundens förmåga att utnyttja sökturer och sinnen för att snabbt finna vilt. Hunden skall visa att den effektivt utnyttjar sina sinnen till att finna vilt eller slag efter vilt och inte vägra något viltslag. Finner hunden slag skall detta leda till upptag, att hunden går och rotar på gamla slag är ej önskvärt. För att tilldelas 3 poäng måste minst ett djur som hunden förföljer fastställas, dvs att hunden med säkerhet förföljt ett vilt som setts, hörts eller säkert avspårats. Hund som bevisligen vägrar ta upp särskilt viltslag eller som ej funnit vilt kan ej tilldelas högre än 1 poäng i egenskapen. 

Föremål för bedömning:

Hundens effektivitet och förmåga att resa vilt.

1                           Hunden finner ej vilt, vägrar ta upp särskilt viltslag.

2                           Visar bristande upptagsförmåga t ex, rotar på slag, svårt att värdera slagen.

3                           Visar god förmåga och vilja att finna vilt

4                           Visar mycket god förmåga och vilja att finna vilt.

5                           Visar utmärkt viltfinnarförmåga. 

3.Tid för förföljande 

Hunden skall ha ett lämpligt förföljandesätt, den ska arbeta i god kontakt med viltspåret och så länge djuret som förföljs buktar inom området ska hunden säkert och uthålligt arbeta på spåret.  Hunden ska vid tapptarbete visa att den har förmåga och vilja att reda ut tappten. Hund som avbryter förföljandet eller ståndarbetet omotiverat efter ett kort tid (under 5 min) skall ej godkännas. Hund som bevisligen vägrar förfölja särskilt viltslag kan ej tilldelas högre än 2 poäng i egenskapen. Hunden får ej vägra förfölja något viltslag. 

Hundens förmåga att säkert och målmedvetet följa viltet så länge det är inom området, bedöms. 

Föremål för bedömning:

Hundens förmåga att säkert följa spåret och anpassa tempot efter svårighetsgraden.

1                           Hunden förföljer mindre än 2 min. Utpräglad vindförföljare.

2                           Förföljer mindre än 5 min o bryter omotiverat. Vägrar följa funnet vilt.

3                           Förföljande 15-20 min.

4                           Förföljande 5-10 min. Lämpligt förföljande.

5                           Förföljande 10-15 min. Lämpligt förföljande.

6                           Förföljande över 20 min. Hunden tar fast eller skadar friskt hjortdjur. 

4. Skall 

Avser att bedöma skallet som skall vara ärligt, väl hörbart och pågå så länge som hunden arbetar på löpan.

Skallet ska komma när hunden med säkerhet arbetar på spåret, skallet ska vara så tätt att det utan svårighet går att följa hur förföljandet fortskrider. Skallets hörbarhet ska redovisas i domarprotokollet, kryssa i ruta med lämplig beskrivning. 

Avser att bedöma skallet, som skall vara ärligt, väl hörbart och pågå så länge som hunden arbetar på spåret. 

Föremål för bedömning: Ärlighet, täthet i skallgivningen.

1                           Hund som förföljer tyst, eller endast skallar vid synkontakt.

2                           Hund som förföljer med så gles skallgivning att förföljandet ej går att följa.

3                           Hund med något gles skallgivning.

4                           Hund med ett tätt ärligt skall.

5                           Hund med ett något löst skall.

6                           Hund med ett vilseledande löst skall 

5. Samarbete 

Här bedöms hundens kontakt och samarbetsvilja med föraren. Inkallning skall provas när hunden är utom synhåll, om möjligt även när hunden följer vilt med skall. Om hunden ej är åter inom rimlig tid från att den släppts ska arbetet underkännas och domaren har rätt att avbryta provet. 

Avser att bedöma hundens samarbete med föraren. Efter avslutat förföljande skall hunden snabbt ta kontakt med föraren. Hunden skall kunna inkallas då den är utom synhåll för föraren och helst under pågående förföljande.

Föremål för bedömning: Hundens kontaktvilja med föraren

1                           Hund som släpper förarkontakt, ej återvänder inom 1 timme, kan ej kallas in.

2                           Hund som med stora svårigheter kan kallas in. Bristande återgångar.

3                           Hund som visar godtagbar samarbetsvilja.

4                           Hund som snabbt finner föraren, kommer snabbt på inkallning vid sök.

5                           Hund som går att blåsa av på förföljande. 

2. Prissättning 

I skogsprovet tillämpas bedömningen GODKÄND eller ICKE GODKÄND, skuggade fält är

ej godkänt arbete. För att hunden som helhet skall bli godkänd erfordras minst godkänd i varjea osa-alueesta hyväksytty suoritus.