WACH-M

VIIRIÄISKOIRIEN METSÄSTYSKOE METSÄKOE (M) ARVOSTELUOHJEET

Hyväksytty Kennelliitossa 27.11.2011. Voimassa 01.08.2012 alkaen. 

KOKEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ ARVOSTELUKOHDAT

Koe voidaan järjestää normaalina yhden päivän kokeena tai koko kauden kestävänä kokeena. Koe voidaan myös järjestää metsästyksen yhteydessä. 

Ennen arvostelua tuomarin on varmistuttava, että koemaasto ja riistamäärä ovat sellaiset, että metsästyskoe voidaan toteuttaa määräysten mukaisesti mielekkäällä tavalla.

Jotta koesuoritus voidaan hyväksyä, on kokonaiskoeajan oltava vähintään 90 minuuttia. Mikäli koiran työskentely on ala-arvoista, koe voidaan keskeyttää aikaisemmin. Järjestelyissä on pyrittävä siihen, että toteutus on mahdollisimman metsästyksenomainen. Koesuoritusta tekevälle koiralle on annettava mahdollisuus työskennellä itsenäisesti. Mikäli toiset koirat ovat häiriötekijänä, on tärkeää, että koetta suorittava koira jatkaa itsenäistä työskentelyä. Arvioinnin kohteena on koiran itsenäinen työskentely, ja siksi koe keskeytetään heti, jos toinen koira liittyy seuraamiseen. Koiria, jotka toistuvasti sekaantuvat muiden koirien työskentelyyn, ei saa hyväksyä eikä palkita. Koiran käytös sen kohdatessa haavoittunutta ja kuollutta riistaa on tärkeä huomioida. Erityiset huomiot kirjataan koekertomukseen. 

Metsäkokeen tarkoituksena on arvioida koiran halukkuutta ja kykyä tehokkaasti ja itsenäisesti hakea läpi koko koealue. Koiran käytös riistakontaktissa on arvioitava. On huomioitava, että nämä säännöt on tehty normaaleja olosuhteita varten. 

Koe toteutetaan seuraavasti:

Koiranohjaajalle osoitetaan maasto, joka soveltuu aluemetsästykseen passimiehiä apuna käyttäen. Koiranohjaaja lähettää koiran tälle metsäalueelle mutta jää itse sen ulkopuolelle.

Seuraavat työskentelyn vaiheet ovat arvioinnin kohteina: 

1.                         Haku

Lähtökohtaisesti koira päästetään irti metsästettävän alueen reunalla riistan häiritsemisen välttämiseksi. Metsästettävälle alueelle voidaan siirtyä, mutta se vaikuttaa alentavasti pisteytykseen. Koiran hakua ei tule arvioida siirtymisen aikana, pääpaino arvostelussa kohdistuu aikaan ennen mahdollista siirtymistä metsästettävälle alueelle.  Koiran tulee osoittaa itsenäistä ja arastelematonta hakua. On tärkeää, että koira osoittaa haluavansa löytää riistaa.  Ohjaajalla on oikeus hienovaraisesti tukien kannustaa koiraa jatkamaan hakua.  Liian laaja haku ilman yhteyttä ohjaajaan ei ole toivottavaa. Mikäli koiran hakutyöskentelyn tehokkuus ja peittävyys voidaan varmistaa teknisten apuvälineiden avulla, voidaan pisteitä korottaa, jos kokonaisarvostelu antaa viitteitä siitä, että koiran haku on hyväksyttävää. Koiran hakua arvioitaessa on alueen riistatiheys myös huomioitava.

Mikäli koira ei halua poistua ohjaajan luota, tuomarilla on oikeus keskeyttää osakoe. 

Koiran tulee itsenäisesti ja ripeästi hakea läpi osoitettu maasto ilman ohjaajan tukea. 

Arvostelukohdat: Hakuhalukkuus, haun laajuus.

1                           Liian suppea haku.

2                           Hakulenkit alle 2 minuuttia, puutteita hakuhalukkuudessa.

3                           Hakulenkit 2-5 minuuttia, hyväksyttävä hakuhalukkuus.

4                           Hakulenkit 5-10 minuuttia, itsenäinen haku, hyvä hakuhalukkuus.

5                           Hakulenkit 10 minuuttia ja sen yli, itsenäinen haku, erinomainen hakuhalukkuus.

6                           Liian laaja haku ilman yhteyttä ohjaajaan.

2.                         Kyky löytää riistaa

Koiran kyky löytää riistaa tulee osoittaa siten, että koiran tulee hakea ja löytää riistan jälkiä. Koira ei saa kieltäytyä hakemasta tiettyä riistalajia. Arvioitavana on koiran kyky hyödyntää hakulenkkejä sekä aistejaan riistan nopeaan löytämiseen. Jos koira löytää jäljen, on jäljen löytymisen johdettava karkotukseen. Ei ole toivottavaa, että koira kertaa jälkiä. Kolme (3) pistettä voidaan antaa vain, jos vähintään yksi seurattu riistaeläin on varmuudella todettu joko näkö- / kuulohavainnon tai jäljen perusteella. Koira, joka todistettavasti kieltäytyy ajamasta ylös tiettyä riistaa tai joka ei ole löytänyt riistaa, ei voi saada yhtä (1) pistettä enempää tässä arvostelukohdassa. 

Arvostelukohdat: Koiran tehokkuus ja kyky karkottaa riistaa

1                           Koira ei löydä riistaa, kieltäytyy karkottamasta tiettyä riistaa.

2                           Osoittaa puutteellista kykyä löytää riistaa, esim. kertaa jälkiä, puutteellinen kyky arvioida jälkeä.

3                           Osoittaa hyvää kykyä löytää riistaa

4                           Osoittaa erityisen hyvää kykyä löytää riistaa

5                           Osoittaa erinomaista kykyä löytää riistaa. 

3.                         Seuraamisaika

Koiralla tulee olla sopiva seuraamistapa, sen tulee työskennellä tiiviisti jäljellä, ja niin pitkään kun seurattava eläin on metsästettävän alueen sisällä. Koiran tulee varmasti ja sitkeästi työskennellä jäljellä.   Sen tulee mahdollisen hukan tullessa osoittaa, että sillä on kyky ja halu selvittää hukka. Koira, joka keskeyttää seuraamisen tai seisonnan perusteettomasti lyhyen ajan jälkeen (alle 5 minuuttia), ei voi saada hyväksyä tulosta.  Koiralle, joka todistettavasti kieltäytyy seuraamasta tiettyä riistaa, ei voida antaa enempää kuin 2 pistettä tästä arvostelukohdasta. 

Koiran kyky varmasti ja tarkoituksenmukaisesti seurata nisäkäsriistaa, niin kauan kuin eläin pysyy metsästettävällä alueella, arvioidaan. Koiran tulee seurata kaikkia riistalajeja. 

Arvostelukohdat: Koiran kyky seurata jälkeä ja sovittaa nopeus vaikeusasteen mukaan.

1                           Koira seuraa alle 2 minuuttia. Koira, joka selvästi seuraa ainoastaan ilmavainua.

2                           Seuraa alle 5 minuuttia ja keskeyttää perusteettomasti Ei seuraa löytynyttä riistaa.

3                           Seuraa 15 – 20 minuuttia.

4                           Seuraa 5 – 10 minuuttia. Sopiva seuraaminen.

5                           Seuraa 10 – 15 minuuttia. Sopiva seuraaminen.

6                           Seuraa yli 20 minuuttia. Koira ottaa kiinni tai vahingoittaa terveen sorkkaeläimen.

4.                         Haukku

Tässä arvioinnin kohteena on koiran haukku; sen rehellisyys, kuuluvuus ja tiheys. Koiran tulee haukkua, kun se varmuudella työskentelee jäljellä. Haukun tulee olla niin tiheää, että seuraamisen etenemistä voi vaivatta havainnoida. Sopiva kuvaus haukun kuuluvuudesta rastitetaan tuomaripöytäkirjaan. 

Tarkoituksena on arvioida koiran haukku, jonka tulee olla rehellinen, hyvin kuuluva ja sen tulee kestää niin kauan kuin koira työskentelee jäljellä. 

Arvostelukohdat: Rehellisyys, haukun tiheys.

1                           Koira seuraa hiljaa, tai haukkuu vain näköetäisyydellä.

2                           Koira, joka seuraa niin harvalla haukulla, että seuraamista ei voi havainnoida.

3                           Koira, jolla on hiukan harva haukku.

4                           Koira, jolla seuraamisen aikana on tiheä rehellinen haukku.

5                           Koira, jolla on hiukan löysä haukku.

6                           Koira jolla on harhaanjohtavan löysä haukku. 

5.                         Yhteistyö

Tässä arvioinnin kohteena on koiran yhteys- ja yhteistyöhalu ohjaajaan. Luoksetuloa kokeillaan, kun koiran on näköpiirin ulkopuolella ja mikäli mahdollista myös, kun koira seuraa riistaa haukkuen. Ellei koira palaa kohtuullisen ajan sisällä siitä, kun se on päästetty irti, työskentely on hylättävä, ja tuomarilla on oikeus keskeyttää koe. 

Tarkoituksena on arvioida koiran yhteistyö ohjaajan kanssa. Riistan seuraamisen jälkeen koiran on nopeasti palattava ohjaajan luo. Koira tulee voida kutsua luokse sen ollessa ohjaajan näköpiirin ulkopuolella sekä mieluiten myös käynnissä olevan riistaseurannan aikana. 

Arvostelukohdat: Koiran halu yhteistyöhön ohjaajan kanssa

1                           Koira, joka ei pidä yhteyttä ohjaajaan eikä palaa ohjaajan luo tunnissa, eikä voida kutsua luokse.

2                           Koira, jota on hyvin vaikea kutsua luokse. Puutteellinen palaaminen ohjaajan luo.

3                           Koira, joka osoittaa hyväksyttävää yhteistyöhalua.

4                           Koira, joka paikallistaa ohjaajan nopeasti, ja tulee haulta nopeasti kutsuttaessa.

5                           Koira, jonka työskentelyn voi keskeyttää sen seuratessa riistaa. 

PALKITSEMINEN

Metsäkokeessa sovelletaan arvostelua HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY (tummennetut alueet osoittavat työskentelyä, jota ei voida hyväksyä). Jotta koiran suoritus olisi kokonaisuudessaan hyväksytty, vaaditaan jokaisesta osa-alueesta hyväksytty suoritus.