Jaktprovsregler för Wachtelhund

Godkända av Kennelklubben 27.11.2011.

I kraft från 01.08.2012. 

1 Ändamål och tillämpning

Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper som stötande och allsidig eftersökshund, till ledning för avelsarbetet. Proven är utformade så att varken viltet eller hundarna skall skadas samt heller inte utsättas för onödigt lidande.

2 Provformer 

Proven kan vara allmänna, mellan föreningens medlemmar eller prov där deltagande bestäms med särskilda bestämmelser.

3 Rätt att delta och begränsningar

3.1 Rätt att delta

I proven får delta wachtelhundar och andra raser, vilka godkänts av Kennelklubben på förslag av Spanielliitto.

Deltagande hundar skall uppfylla Kennelklubben registrerings- ID-märknings- och vaccinationsbestämmelser.

Provbestyrelsen och överdomare granskar hundens rätt att delta.

3.2 Begränsningar

Prov kan ordnas endast om minst två (2) hundar deltar, med undantag av hela säsongen prov.

Provbestyrelsen har rätt att begränsa antalet deltagande hundar, om provarrangemangen så kräver. 

I proven får ej delta.

  1. Sjuk hund.
  2. Dräktig tik 30 dygn för beräknad valpning och 42 dygn efter valpning.
  3. Hund, som ej uppfyller Kennelklubbens antidoping regler.
  4. Löpsk tik. 

4 Jäv

SKL-FKK:s allmänna regler om jäv på utställning, prov och tävling (Liitevihko).

5 Provtillstånd

Dessa regler följes vid av FCI, kennelklubben och kenneldistrikten beviljade prov. FCI beviljar internationella prov, Kennelklubben beviljar nationella mästerskap, deras uttagningar och landskamper. Övriga prov beviljar kenneldistrikten.

6 Anhållan om provtillstånd

6.1 Tillståndets sökande och ansvarige för arrangemanget

Förening (föreningar) som anhåller om rätt att anordna prov skall vara medlem i Finska Kennelklubben. Arrangerande föreningen (föreningar) ansvarar för arrangemanget av provet. 

6.2 Tidschema för anhållan

Provet skall anhållas enligt Kennelklubbens bestämmelser (Liitevihko). Godkänt prov skall anordnas på den godkända tiden, endast i undantagsfall kan det flyttas eller inhiberas. 

6.3 Innehåll i anhållan

Ur provanhållan skall framgå provets arrangör, provets karaktär, provtid, provplats, deltagaravgiftens storlek, till vem och inom vilken tid anmälan deltagaravgiften sändes, överdomare och hans ersättare samt ansvarig provfunktionär. 

6.4 Riktande av provanhållan

Anhållan riktas till det kenneldistrikts styrelse på vars område provet arrangeras. 

6.5 Annonsering och kungörande av prov

Kenneldistriktet sänder efter godkännande av prov lista till Kennelklubben för publicering. 

7. Flyttande och annullering av prov

Enligt Kennelklubbens i kraft varande bestämmelser. (Liitevihko)

8. Överdomare och hans suppleant

Överdomaren och hans suppleant skall vara av SKL-Finska Kennelklubben godkänd överdomare för WACH-prov och ha i kraft varande rätt att bedöma dem. Överdomare skall vara medlem i Kennelklubben och rasorganisationen för Wach-prov eller någon annan av FCI godkänd kennelorganisation.

9. Andra domare

Det skall vara två (2) prisdomare i provgruppen varav en är gruppdomare, alternativt en överdomare ensam kan döma alla provformer. Gruppdomaren skall vara minst 18 år och prisdomaren minst 15 år. Gruppdomaren skall vara medlem i Finska Kennelklubben eller rasorganisationen eller någon annan av FCI godkänd kennelorganisation, och den andra domaren medlem i Finska Kennelklubben eller dess medlemsförening.

Prisdomaren skall ha i kraft varande domarkort och bedömningsrätt. Vid behov kan en aspirant som gått provdomarkurs fungera som prisdomare om inte ifrågavarande provs ordningsregler annat bestämmer.

Överdomaren utnämner en i domargruppen till gruppdomare, vars anvisningar följs under provet.

10 Anmälan till prov och uteblivande från prov

10.1 Anmälan

Anmälan till prov och erläggande av provavgiften skall göras tidigast en månad och senast fem dagar före provdatum och göras helst skriftligt. Genast efter att anmälningstiden utgått meddelas hundförarna om de har rätt att delta i provet. 

10.2 Efteranmälningar

Provbestyrelsen har rätt att godkänna efteranmälningar och för dem uppbära dubbel avgift 

10.3 Uteblivande

Den som uteblir från prov utan giltig orsak har inte rätt att återfå provavgiften. Som giltig orsak godkänns hundens eller ägarens sjukdom eller påbörjad brunstperiod för tik. Orsaken till uteblivande skall anmälas till provbestyrelsen genast den framkommit.

11 Provklasser och provtid 

Jaktproven för wachtelhundarna är en dags prov som kan ordnas under tiden 1.9-31.12. Unghunds/nybörjar prov och skogsprov kan anordnas som hela säsongen prov, som inte behöver anhållas enskilt. Speciella anvisningar för hela säsongen prov bestäms närmare i till dessa regler hörande allmänna direktiv.

11.1 Unghundsklass

Hund som är minst 9 månader och högst 24 månader och inte fått minst 2 pris i UKL får delta i unghundsklassen (UKL). 

11.2 Nybörjarklass

Hund som är 24 månader och äldre och inte fått minst 2 pris i UKL eller NKL får delta i nybörjarklassen (NKL). 

11.3 Öppen klass

Hund om fått 2 pris i UKL eller NKL deltar i öppen klass (ÖKL)

 11.4 Skogsprov

Hundar som fyllt 15 mån får delta i skogsprovet. Provet kan även genomföras vid jakt.

 11.5 Till provet hörande begrepp 

Hundföraren avbryter under provet                          Avbryter
Domaren avbryter provomgången                              Avbryts
Hunden utesluts från provet                                           Utesluts
 

Noggrannare bestämmelser om avbrytning och uteslutning finns i bifogade anvisningar.

12 Skadad hund

Skadar hunden sig avbryts provomgången. Beslut om avbrytning görs av överdomare eller gruppdomare om överdomaren inte kan nås genast. Gruppdomaren förklarar orsaken för överdomaren vid första tillfälle. Bedömning som gjorts före avbrottet blir i kraft.

13 Ansvarsfrågor

Hundägaren ansvarar för skador på hunden och skador förorsakade av hunden.

14 Provets bedömning, bedömningsgrunder och poängkrav för prisklasser

14.1 Bedömning

I unghunds, nybörjarklassen och öppen klass proven är summan av egenskapspoängen i de olika momenten slutresultat.

I skogsprovet används bedömningen godkänd icke godkänd och för godkänd fodras minst 3 poäng i alla moment.

Bedömningsmoment:

Sök                                                   1-6 p.                  Förmåga att finna vilt               1-5 p.

Förföljande                                  1-6 p.                  Skall                                                 1-6 p.

Samarbete                                    1-5 p. 

14.2.1 Prisklasser

UKL och NKL klasser

Prisklasser 1, 2, 3 eller 0

Poängskala

9= utmärkt (utdelas endast i momenten näsa och spårvilja)

8-7 = Mycket bra

6-5 = Bra

4-2 = Godtagbart

1 = Otillfredsställande

0= Inget presterat arbete (deltog ej i momentet)

Egenskap/arbetsmoment      Koefficient       Max poäng i momentet

Näsa                                                3                           27

Drevskall                                       3                           24

Spårvilja                                        3                           27

Spårsäkerhet                               1                            8

Skogsarbete                                 2                           16

Vattenarbete                               2                           16

Skottreaktion                              1                             8

Förighet                                         1                             8

Apportering                                 apporterar / apporterar ej

Total maximal poäng: 134

Poängkrav

1 pris                  Lägst 7 poäng i samtliga moment.

2 pris                  Lägst 5 poäng i samtliga moment.

3 pris                  Lägst 2 poäng i samtliga moment

Icke godkänd apportering påverkar inte prisklassen.

Hund får inte tilldelas pris om den visar otillfredsställande mentalitet, stark skotträdsla  eller aggressivitet.

ÖKL klass

Prisklasser 1, 2, 3 eller 0

Poängskala

8-7 = Mycket bra

6-5 = Bra

4-2 = Godtagbar

1 = Otillfredsställande

0 = Inget presterat arbete (deltog ej i momentet)

 

Egenskap/arbetsmoment      Koefficient                                    Max poäng i momentet

 

Skogsarbete                                 3                                                        24

Skottreaktion i skog                 1                                                          8

Skottreaktion i vatten                 Godkänt / Ej godkänt / KEB

Vattenarbete                               2                                                        16

Släpspårsarbete fågel               1                                                          8

Släpspårsarbete hårvilt           2                                                        16

Vattenapportering                    2                                                        16

Förighet                                         2                                                        16

Blodspårsarbete                                 Godkänt / Ej godkänt

Total maximal poäng: 104.

 

Poängkrav

1 pris:                 Lägst 7 poäng i samtliga moment.

2 pris                  Lägst 5 poäng i samtliga moment.

3 pris                  Lägst 2 poäng i samtliga moment

Hund får inte tilldelas pris om den visar otillfredsställande mentalitet, stark skotträdsla eller aggressivitet.

Det krävs godkänt i momenten Skottreaktion i vatten och Blodspårsarbete för att hunden skall tilldelas pris.

15 Provresultat

15.1 Granskning av resultaten

Provsekreteraren skall granska alla beräkningar och anteckningar i provprotokollen och lämnar dem åt överdomaren utan dröjsmål för granskning av honom. Överdomaren bekräftar blanketterna med sin namnteckning och fyller i sitt domarnummer i samband med namnteckningen.

Kenneldistriktet, rasorganisationen och Kennelklubben skall ändra påvisade fel och brister i provresultaten.

15.2 Distribuering av resultaten

Provbestyrelsen skall sända överdomarens granskade och bekräftade provprotokoll och de individuella protokollen till den adress som meddelats av den som beviljat provtillståndet inom en vecka efter provets slut.

Kenneldistriktet skall senast inom två veckor sända provprotokollen till Kennelklubben och rasorganisationen.

16 Ändringar i regler och anvisningar

Rasorganisationens godkända och föreslagna regeländringar skall bekräftas av Kennelklubbens fullmäktige. Speciella anvisningar till dessa regler skall godkännas och bekräftas av Kennelklubben på rasorganisationens förslag. (Se liitevihko regeländringar) 

17 Meningsskiljaktigheter och besvär

Se Kennelklubbens allmänna regler. (Liitevihko) 

18 Kennelklubben kan i speciella fall begränsa deltagande i prov och tävlingar eller ge specialbestämmelser i den verksamheten.

Som bilaga till dessa regler finns Kennelklubbens allmänna regler och anvisningar gällande prov och tävlingar.