Viiriäiskoirien metsästyskokeiden säännöt

VIIRIÄISKOIRIEN METSÄSTYSKOKEEN SÄÄNNÖT
 
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011.

Voimassa 01.08.2012 alkaen.

1. Metsästyskokeiden tarkoitus ja soveltaminen

Metsästyskokeiden tarkoituksena on arvioida jalostusta varten osallistuvien koirien metsästysominaisuuksia ylösajavana ja monipuolisena jäljestävänä koirana metsästyksellisesti mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa.

Kokeissa ei ole tarkoitus vahingoittaa riistaeläintä, eikä altistaa sitä kohtuuttomalle rasitukselle.

2. Kokeen luonne

Metsästyskokeet voivat olla luonteeltaan yleisiä, yhdistyksen jäsenten välisiä, rotujärjestön alaisten rotujen kokeita tai kokeita, joihin osallistumisesta määrätään erillisillä kilpailusäännöillä tai ohjeilla.

3. Osallistumisoikeudet ja rajoitukset

3.1. Oikeudet

Kokeeseen saavat osallistua viiriäiskoirat ja rodut, joille Kennelliitto on Spanieliliiton esityksestä myöntänyt osallistumisoikeuden.

Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset.

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus.

3.2. Rajoitukset

Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kaksi (2) koiraa, lukuun ottamatta koko kauden kestävää koetta.

Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää, jos koejärjestelyt niin vaativat.

Kokeeseen ei saa osallistua.

1)  Sairas koira.

2)  Kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista ja 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen.

3)  Koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia.

4)  Kiimainen narttu.

 

4. Jääviys

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen jääviyssääntö ( Liitevihko )

 

5.  Järjestämisluvan myöntäminen

Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, Kennelliiton ja kennelpiirien myöntämissä kokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet. Kennelliito myöntää valtakunnalliset mestaruuskilpailut, niiden valintakokeet ja maaottelut. Muiden kokeiden luvat myöntää kennelpiiri.

6. Koeluvan anominen

6.1. Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava

Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys (yhdistykset), jonka pitää olla Kennelliiton jäsen. Kokeen järjestelyistä huolehtii järjestävä yhdistys (yhdistykset).

6.2. Anomisen määräaika

Koe on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana (Liitevihko). Hyväksytty koe tulee järjestää myönnettynä ajankohtana ja vain poikkeustapauksissa se voidaan siirtää tai peruuttaa.

6.3. Anomuksen sisältö

Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen laji ja luonne, osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, osanottomaksu sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittaudutaan ja osanottomaksu maksetaan, tehtävään lupautunut ylituomari ja hänen varamiehensä ja vastaava koetoimitsija.

6.4. Anomuksen osoitus

Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään.

6.5. Kokeesta ilmoittaminen ja tiedottaminen

Kennelpiirit toimittavat myöntämistään kokeista listan Kennelliitolle julkaistavaksi.

7. Kokeen siirto ja peruuttaminen

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö. (Liitevihko)

8. Ylituomari ja hänen varamiehensä

Ylituomarin ja hänen varamiehensä on oltava Kennelliiton hyväksymä ko. koemuodon ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton ja koemuotoa harrastavan rotujärjestön jäsen tai jonkun FCI:n hyväksymän kenneljärjestön hyväksymä kyseisen koemuodon tuomari.

 

 

9. Muut tuomarit

Palkintotuomareita on koeryhmässä kaksi (2), joista toinen valitaan ryhmätuomariksi.  Ryhmätuomarin tulee olla vähintään 18-vuotias ja palkintotuomarin vähintään 15-vuotias. Ylituomarin toimiessa palkintotuomarina toista palkintotuomaria ei tarvita. Ryhmätuomarin on oltava joko Kennelliiton tai rotujärjestön tai jonkun FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön jäsen. Muiden tuomarien on oltava Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäseniä.

 

Palkintotuomarilla on oltava voimassa oleva palkintotuomarikortti ja voimassa oleva arvosteluoikeus.  Palkintotuomarina voi tarvittaessa toimia myös palkintotuomarikurssin suorittanut harjoittelija ellei kyseisen kokeen järjestämisohje toisin määrää.

 

Ylituomari nimeää palkintotuomariryhmässä yhden ryhmätuomariksi. Ryhmätuomarin antamia ohjeita on noudatettava.

 

 

10. Kokeeseen ilmoittautuminen ja kokeesta poisjääminen

 

10. 1. Ilmoittautuminen

Kokeeseen on ilmoittauduttava ja osanottomaksu on maksettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viisi päivää ennen kokeen alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjän määräämällä tavalla. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

10. 2.  Jälki-ilmoittautuminen

Koetoimikunnalla on oikeus hyväksyä jälki-ilmoittautumisia ja niistä periä kaksinkertainen ilmoittautumismaksu.

 

10. 3. Poisjääminen

Ilman pätevää syytä pois jäänyt on aina velvollinen maksamaan osanottomaksun. Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran alkanut kiima sekä koiran tai koiranohjaajan sairaus. Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle heti esteen ilmettyä.

 

 

11. Koeluokat ja käsitteet

 

Viiriäiskoirien metsästyskokeet ovat yksipäiväisiä kokeita, joita voidaan järjestää 1.9. – 31. 12. välisenä  aikana. Nuorten- ja alokasluokan koe ja metsäkoe voidaan myös järjestää koko koekauden kestävinä kokeina, joita ei erikseen tarvitse anoa. Koekauden kestävän kokeen yksityiskohtaiset erillisohjeet määritellään tarkemmin näihin sääntöihin liittyvissä yleisohjeissa.

 

11.1 Nuortenluokka

Nuortenluokkaan (NUO) saa osallistua koira, joka on vähintään 9 kuukauden ja enintään 24 kuukauden ikäinen ja joka ei ole saavuttanut NUO luokassa vähintään 2 palkintoa.

 

11.2 Alokasluokka

Alokasluokkaan (ALO) saa osallistua yli 24 kuukauden ikäinen koira, joka ei ole saavuttanut ALO luokassa tai NUO luokassa vähintään 2 palkintoa.

 

11.3 Avoin luokka

Koira joka on saanut NUO tai ALO-luokassa 2-palkinnon, osallistuu avoimeen luokkaan.

 

11.4 Metsäkoe

Kaikki 15 kuukautta täyttäneet koirat saavat osallistua metsäkokeeseen. Koe voidaan suorittaa myös metsästyksen yhteydessä.

 

11.5 Kokeisiin liittyvät käsitteet

 

1. Koiranohjaaja keskeyttää                                       Luopui

2. Tuomari keskeyttää koesuorituksen                      Keskeytettiin

3. Koira suljetaan pois kokeesta                                 Suljettu

 

Tarkemmat ohjeet keskeyttämisestä ja sulkemisesta löytyvät sääntöihin liittyvistä ohjeista.

 

 

12. Koiran loukkaantuminen

Koiran loukkaantuessa sen koesuoritus on keskeytettävä. Päätöksen kokeen keskeyttämisestä tekee ylituomari, maastossa ryhmätuomari ellei ylituomari ole heti tavoitettavissa. Ryhmätuomarin on perusteltava keskeyttäminen ylituomarille ensi tilassa. Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu jää voimaan.

 

 

13. Vastuukysymykset

Koiranomistaja vastaa koiralle aiheutuneista ja koiran aiheuttamista vahingoista.

 

 

14. Kokeen arvostelu, arvostelun perusteet ja palkintosijaan oikeuttavat pisteet

 

14.1. Arvostelu

Koeluokissa NUO, ALO, AVO kokeen lopputulos on eri osioiden ominaisuuspisteiden yhteissumma.

 

Metsäkokeessa käytetään arvostelua HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että koira saa kaikista arvostelukohdista 3-5 pistettä.

Arvosteltavat ominaisuudet:

Haku                                            1-6 p.

Kyky löytää riistaa                      1-5 p.

Seuraamisaika                             1-6 p.

Haukku                                        1-6 p.

Yhteistyö                                      1-5 p.

 

14.2. Palkintosijaan oikeuttavat pisteet

 

14.2.1 NUO ja ALO luokka

Palkintosijat 1, 2, 3 tai 0.

 

Pistetaulukko

 

9= Erinomainen (ainoastaan kohdissa vainu ja jäljestämishalukkuus)

8-7 = Erittäin hyvä

6-5 = Hyvä

4-3-2 = Hyväksyttävä

1 = Välttävä

0= Ei suoritusta (ei osallistunut kohtaan)

 

 


Arvostelukohteet                      Kerroin                                           Enimmäispisteet

 

Vainu                                           3                                                        27

Haukku                                       3                                                        24

Jäljestämishalukkuus                 3                                                        27

Seuraamisvarmuus                     1                                                        8

Metsätyö                                      2                                                        16

Vesityö                                         2                                                        16

Laukausreaktio                            1                                                        8

Ohjattavuus                                 1                                                        8

Nouto                                                            noutaa / ei nouda

 

Enimmäispisteet yhteensä: 134.

Palkintosijavaatimukset

1 palkinto                                      Vähintään 7 pistettä jokaisesta kohdasta

2 palkinto                                      Vähintään 5 pistettä jokaisesta kohdasta

3 palkinto                                      Vähintään 2 pistettä jokaisesta kohdasta

 

Hylätty nouto ei vaikuta palkintoluokkaan.

 

Koiraa ei voida palkita, jos se osoittaa selvää laukaus- tai käsittelyarkuutta tai jos se on vihainen.

 

14.2.2 AVO luokka

Palkintosijat 1, 2, 3 tai 0.

 

Pistetaulukko

8-7 = Erittäin hyvä

6-5 = Hyvä

4-3-2 =Hyväksyttävä

1 = Välttävä

0 = Ei suoritusta (ei osallistunut kohtaan)

 

Arvostelukohteet                                                   Kerroin                                           Enimmäispisteet

 

Metsätyö                                                                   3                                                        24

Laukausreaktio/metsä                                             1                                                        8

Laukausreaktio/vesi                                                        Hyväksytty / Hylätty/ EVA

Vesityö                                                                       2                                                        16

Työsk. laahausjäljellä (lintu)                                   1                                                        8

Työsk. laahausjäljellä (muu riistaeläin)                  2                                                        16

Nouto vedestä                                                           2                                                        16

Ohjattavuus                                                              2                                                        16

Verijälkityöskentely                                                               Hyväksytty / Hylätty

 

Enimmäispisteet yhteensä: 104.

 

Palkintosijavaatimukset

1 palkinto                                      Vähintään 7 pistettä jokaisesta kohdasta

2 palkinto                                      Vähintään 5 pistettä jokaisesta kohdasta

3 palkinto                                      Vähintään 2 pistettä jokaisesta kohdasta

 

Koiraa ei voida palkita, jos se osoittaa selvää laukaus- tai käsittelyarkuutta tai jos se on vihainen.

 

Myös kohdat laukausvarmuus vedessä ja verijälkityöskentely on suoritettava hyväksytysti, jotta koira voi saavuttaa palkintosijan.

 

 

6.4.2012
15. Kokeen tulokset

 

15. 1. Tulosten tarkistus

Kokeen sihteeri tarkistaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä koirakohtaiseen sekä koepöytäkirjaan ja jättää ne viipymättä ylituomarin tarkistettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet nimikirjoituksellaan ja lisättävä tuomarinumeronsa nimen yhteyteen.

Kennelpiirin, ao. rotujärjestön ja Kennelliiton tulee korjata koetuloksissa todetut puutteet ja virheet.

 

15. 2. Tulosten lähettäminen

Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat ja koirakohtaiset pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Kennelpiirin on lähetettävä Kennelliitolle ja rotujärjestölle kuuluvat pöytäkirjojen kappaleet kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.

 

 

16. Muutokset sääntöihin ja ohjeisiin

 

Rotujärjestön yleisen kokouksen hyväksymät ja esittämät sääntömuutokset vahvistaa Kennelliiton valtuusto. Näihin sääntöihin liittyvät erillisohjeet hyväksyy ja vahvistaa rotujärjestön hallituksen esityksestä Kennelliitto (Katso liitevihko sääntöjen muuttaminen).

 

 

17. Erimielisyydet ja valitukset

 

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö. (Liitevihko)

 

 

18. Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.

 

Sääntöjen liitteenä on Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet.