WACH-AVO

VIIRIÄISKOIREIN METSÄSTYSKOE. AVOIN LUOKKA (AVO)

ARVOSTELUOHJEET

Hyväksytty Kennelliitossa 27.11.2011. Voimassa 01.08.2012 alkaen.

Metsästyskokeiden tarkoituksena on metsästyksellisesti mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa arvioida jalostuksellisessa mielessä osallistuvien koirien metsästysominaisuuksia ylösajavana ja monipuolisena jäljestävänä koirana. Normaalioloissa käytetään seuraavia arvosteluohjeita.

Kokeessa on seuraavat työvaiheet:

Metsätyöskentely
Reagoiminen laukauksiin metsässä
Reagoiminen laukauksiin vedessä
Vesityöskentely
Työskentely laahatulla jäljellä (lintu) 150 m
Työskentely laahatulla jäljellä (muu riistaeläin) 300 m
Nouto vedestä
Ohjattavuus
Verijälkityöskentely

1. Metsätyöskentely

Tarkoituksena on arvioida koiran halukkuutta ja kykyä itsenäisesti hakea läpi tiheä metsäalue. Koiran tulee itsenäisesti ja energisesti hakea riistaa alueelta ja haukkuen seurata sitä karkottaen sen alueelta.

Koe toteutetaan seuraavasti:

Koiranohjaajalle osoitetaan sopiva maasto. Koiranohjaaja lähettää koiran tähän maastoon. Jokaista koiraa arvioidaan vähintään 10 minuuttia. Mikäli koiran kyvystä löytää ja karkottaa riistaa ei saada selvyyttä, koiraa arvioidaan toisessa maastossa. Sama pätee, mikäli koira nopeasti palaa karkotuksesta.

Arvostelukohdat:

Hakuhalukkuus ja –laajuus.

Kohdatessa riistaa huomiot on kirjattava koekertomukseen

2. Reagoiminen laukauksiin metsässä

Tarkoituksena on arvioida koiran reaktiota laukauksiin.

Ammutaan kaksi (2) laukausta (ei peräkkäin) 20 – 30 metrin etäisyydellä koirasta sen jälkeen, kun koira on lähetetty. Koira ei täten saa olla ohjaajan välittömässä läheisyydessä. Mikäli arviointi ei ole luotettava, koe uusitaan 30 minuutin kuluttua.

Sovelletaan seuraavia ohjeita:

Pisteet               Reaktio

8                           Laukausvarma koira, joka laukauksen kuullessaan on välinpitämätön tai osoittaa kiinnostusta. Palaa ohjaajan luokse, mutta on nopeasti lähetettävissä uudestaan.

4                           Koira, joka on paukkuherkkä ja laukauksen kuullessaan pelästyy ja arasti palaa ohjaajan luokse, mutta joka vastahakoisesti jatkaa hakua parin minuutin kuluttua.

0                           Koira, joka on hyvin paukkuarka ja pelokas, ja joka laukauksen jälkeen (tai kiväärin nähdessään) hätääntyneenä hakeutuu ohjaajan luokse, eikä halua jatkaa hakua tai joka peloissaan pakenee ja vetäytyy ohjaajan ohjauksesta.

Mikäli koira saa pisteet 4 tai 0 on tämä merkittävä koepöytäkirjaan.

3. Reagoiminen laukauksiin vedessä

Tarkoituksena on arvioida koiran reaktiota laukauksiin vedessä. Koe suoritetaan vesityön yhteydessä. Lintu heitetään avoveteen. Koiran uidessa lintua kohti ammutaan laukaus samaan suuntaan. Koira ei saa reagoida laukaukseen, vaan sen tulee jatkaa vesityöskentelyä ja noutaa lintu.

Sovelletaan seuraavia ohjeita:

Koiran reaktio laukaukseen

Hyväksytty                                    Laukausvarma; koira joka jatkaa työskentelyään reagoimatta laukaukseen

Hylätty                                            Laukausarka; Koira keskeyttää työskentelyn ja palaa ohjaajan luokse

Ei voida arvostella                      Koira ei mene veteen, laukausta ei voida ampua

Mikäli koira ei ole laukausvarma, tämä tulee merkitä koepöytäkirjaan.

4. Vesityö

Tämä arvostelukohta suoritetaan välittömästi kohdan reagoiminen laukauksiin vedessä jälkeen. Laukausosion jälkeen tiheään kaislikkoon piilotetaan lintu niin, että ohjaaja tai koira ei sitä näe. Sijoittelun tulee olla sellainen, että koiran täytyy uida avovedessä saavuttaakseen kaislikon. Etäisyyden ohjaajasta lintuun tulee olla vähintään 30 metriä. Ohjaajalle osoitetaan suunta, jonka jälkeen koira lähetetään hakemaan ja noutamaan lintua.

Sovelletaan seuraavia ohjeita:

Koiran työskentelyhalukkuus ja hakuhalukkuus

Koiran tulee noutaa lintu, jotta arvostelukohta voidaan hyväksyä.

Koira ei saa vahingoittaa riistaa.

5. Työskentely laahatulla jäljellä.

Yleisohje

Osallistuville koirille tulee järjestää mahdollisimman tasapuoliset olosuhteet, ja jäljet tulee pääosin vetää myötätuuleen. Jäljet tulee vetää vähintään 100 metrin etäisyydellä toisistaan. Jälkeä vedettäessä, koira ja ohjaaja eivät saa olla läsnä. Laahattu riista asetetaan avoimesti jäljen loppuun. Henkilö, joka on vetänyt jäljen, jatkaa samaan suuntaan ja asettuu niin, että hän näkee jäljen lopun häiritsemättä koiraa. Tuomari osoittaa jäljen alun. Ohjaaja saa ohjata koiraa kytkettynä ensimmäiset 20 metriä, jonka jälkeen koira on laskettava irti. Koiran tulee nopeasti ja varmasti löytää riista, noudettava hyvällä otteella sekä palattava heti ohjaajan luokse. Perusteettomat riistan pudotukset johtavat pistevähennyksiin. Mikäli koira ei löydä riistaa, se voidaan lähettää jäljelle vielä kaksi kertaa. Mikäli koiran työskentelyä häiritsevät poikkeukselliset ulkoiset olosuhteet, koira voidaan arvostella toisella jäljellä. Osasuoritusta ei voida hyväksyä, jos koira vahingoittaa riistaa.

Arvioinnin kohde:

Jäljestys- ja noutokyky

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:

Koira jäljestää välttävästi ja noutaa riistaa vahingoittamatta sitä.

5.1 Laahausjälki jälki – lintu. 150 m

Jäljen tulee olla 150 metriä pitkä sisältäen kaksi n. 90 asteen kulmaa. Maaston tulee olla avointa ja kasvillisuuden tulee olla matalaa (ruohikko, sänkipelto tai muu vastaava)

5.2 Laahausjälki muu riistaeläin.  300 m

Jänistä tai kania vedetään 300 metriä. Jäljellä on kaksi n. 90 asteen kulmaa. Vähintään viimeiset kaksi kolmasosaa jäljestä on vedettävä metsämaastoon.

6. Sorsan nouto

Kohdan arvioinnissa kaikki vesityöskentelyn yhteydessä tapahtuva nouto on huomioitava. Kohdat 3 ja 4 arvostellaan yhdessä tätä kohtaa pisteytettäessä. Kohdat 3 ja 4 on oltava hyväksytysti suoritettuja, jotta vesinoudosta voi antaa arvostelun hyväksytty

Arvioinnin kohde:

Koiran kyky noutaa

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:

Koira noutaa molemmat linnut vahingoittumattomina

7. Ohjattavuus

Ohjattavuus osoittaa sen, että koira on koulutettu ja valmennettu käyttökelpoiseksi metsästyskoiraksi. Ohjattavuus osoitetaan sillä, että koira on rauhallinen ja hiljainen levossa, ei vedä hihnasta tai vingu kun muut koirat työskentelevät tai muutoin ovat häiriöksi koepäivän aikana. Koira on arvioinnin kohteena koko koepäivän, myös koeosioiden välillä. Koira joka katoaa koeosion aikana eikä palaa kohtuullisessa ajassa, hylätään ko. osion arvostelussa. Koiralle ei voida vaatia arvioinnin jatkumista.

8. Verijälkityöskentely

Koiraa ei arvostella tässä kohdassa, jos se on palkittu MEJÄ- tai VAHI-kokeessa. Tässä koeosiossa ei anneta pisteitä, vaan käytetään ainoastaan arvostelua HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY.

Sovelletaan seuraavia ohjeita:

Verijälkeen, joka on 400 metrin mittainen, käytetään 250 ml verta. Jälki veritetään joko pisaroina tai sienen avulla (leimaten). Jäljen on oltava vähintään 2 tuntia vanha, kahdella kulmalla ja suoran keskivaiheella tulee olla verinen, haavakon makaus. Verijälki tehdään metsämaastoon. Verta tulee käsitellä niin, että sitä ei tule oksiin tai maahan verijäljen viereen. ”Ampumapaikka” merkitään möyhentämällä maata, ja makaus merkitään ylimääräisellä verellä ja möyhentämällä maata. Jälki merkitään niin, että tuomaristo voi seurata merkittyä jälkeä, mutta kuitenkin niin, että ohjaajalla ei ole siitä apua. Hirvieläimen sorkka laitetaan jäljen loppuun ennen työskentelyn aloittamista. Sorkan asettaneen henkilön on poistuttava myötätuuleen, ja sijoituttava sellaiseen paikkaan, että koira tai ohjaaja ei häntä huomaa.

Tuomaristo osoittaa ohjaajalle ”ampumapaikan”, ja siitä koiran ja ohjaajan on itsenäisesti työskenneltävä jäljen loppuun.

Tuomarit ja oppaat seuraavat koiraa ja ohjaajaa etäisyydeltä myös koiran poiketessa jäljeltä. Ohjaajan ilmoittaessa että koira ilmaisee veren tai jäljen, tuomarin tulee huomioida tämä vahvistamatta ohjaajalle onko koira jäljellä vai ei. Koiranohjaaja voi merkitä koiran ilmaisun.

Koiranohjaajan halutessa kulkea jäljellä eteen- tai taaksepäin, hänen on itse esittävä jälki. Tuomarit seuraavat etäisyydellä. Vain ohjaajan ilmoittamat koiran merkinnät varmennetaan.

Koiran hukatessa jäljen kykenemättä korjaamaan virhettään sadan metrin sisällä tai kulkematta eteenpäin tai taaksepäin ohjaajan avustamana, on tuomarin ilmoitettava tästä. Koiranohjaajan on tämän jälkeen itsenäisesti löydettävä takaisin jäljelle. Mikäli koira hukkaa jäljen enemmän kuin kaksi kertaa, arvosanana on korkeintaan välttävä.

Tuomari voi keskeyttää tämän kohdan välttävän tai hylätyn suorituksen vuoksi.

Mikäli koira jättää sorkan sen löydettyään, sitä ei katsota virheeksi.

Katsojat saavat seurata tuomaristoa ainoastaan koiran ohjaajan suostumuksella.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:

Koira jäljestää sopivalla nopeudella ja löytää jäljen loppuun.