Stötande hund

Användningen av stötande hund i samband med klövjakt avgjort av åklagarämbetet i Österbotten.

I samband med ett reportage i tv-programmet Erätulilla våren 2013 visade representanter från FWK upp hur jakt med stötande wachtelhund fungerar i samband med klövviltsjakt. Inslaget anmäldes till polismyndigheten av Finlands Viltcentral i syfte att erhålla en utomstående bedömning i ärendet huruvida användningen av stötande hund i samband med klövviltsjakt strider mot Jaktförordningens 12§ eller ej

Ärendet har i normal ordning utretts av polismyndigheten som en misstänkt jaktförseelse och de misstänkta samt Finlands Viltcentral har blivit hörda i ärendet.

Glädjande nog har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift i ärendet med motiveringen att definitionen ”drivande hund” som åsyftas i jaktförordningen inte är en hänvsning till någon speciell hundras utan avser ett speciellt jaktsätt. Alla hundraser kan i princip användas som en drivande hund. Hundrasen saknar juridisk betydelse vid bedömningen om hunden är drivande eller ej. Det som är relevant är hundens mankhöjd och det arbetssätt som hunden har i samband med jakten.

Åklagaren konstaterar även att det inte i varken jaktlagen eller jaktförordningnen finns någon definition på begreppet ”drivande hund” och att begreppet således helt och hållet är en tolkningsfråga som måste göras utifrån hundens arbetssätt.  Det finns därmed ingen laglig grund att bygga ett åtal på så länge denna definition saknas.  Åklagaren konstaterar att det således inte finns tillräcklig utredning i ärendet för att väcka åtal i ärendet.

Detta beslut är helt i enlighet med de principer som FWK omfattar. Det vill säga att det är inte rasen som är avgörande utan hundens arbetssätt som definierar huruvida hunden är stötande, drivande, stående, ställande eller apporterande. FWK vidhåller således, med hänvisning till hundens arbetssätt och på basis av erfarenheter från Åland och andra europeiska länder, att Wachtelhunden är en stötande hund och således laglig att använda i samband med jakt på klövvilt under förutsättning att hunden ifråga fungerar i enlighet med de officiella och av Finska kennelklubben godkända provreglerna för hur en stötande hund skall fungera. Den wachtelhundägare som har en sådan stötande hund kan således på basis av detta även i fortsättningen med gott samvete använda sina hundar för jakt på klövvilt.
Maria Lindström