Mål och strategi

MÅL

Klubbens mål är att skapa hållbara och goda förutsättningar för wachtelhundarnas levnadsförhållanden, hundägaren och hundägandet genom att

· väcka intresse för wachtelhundar och främja avel av rastypiska hunda

· bevara och utveckla wachtelhundarnas rasspecifika egenskaper och verka för utvecklingen av rasen

· sprida kunskap om wachtelhundens beteende, dess fostran, utbildning och vård

· främja information om frågor som har anknytning till ägandet av wachtelhund och frågor av allmänt intresse som gäller wachtelhundar

· skapa och vidmakthålla goda relationer till omvärlden, andra motsvarande föreningar och hundägare

VERKSAMHET

Målen skall klubben uppnå genom att

· bedriva till föreningens område hörande upplysningsarbete bl.a. genom att ordna diskussioner, rådgivningsmöten och kurser

· sprida korrekta uppfattningar angående kennelverksamhetens betydelse både till intresserade och till allmänheten

· följa kennelverksamhetens utveckling och framföra initiativ som syftar till att utveckla branschen

· upprätthålla kontakter med i föregående punkt nämnda och andra branschorganisationer och vid behov hjälpa dessa inom ramen för föreningens bransch

· anordna hundutställningar och –prov. Genomföra ovannämnda till föreningen hörande uppgifter i enlighet med de beslut och anvisningar som rasorganisationen har uppgjort