Allmänna WACH-prov

Allmänna direktiv för WACH-prov UKL/NKL, ÖKL och M.

Godkända av Finska Kennelklubben 27.11.2011. I kraft från 01.08.2012

1. Samlingsplats

En ändamålsenlig samlingsplats ordnas centralt i förhållande till provmarkerna.

2. Provområden

För varje hund reserveras provområde, därtill reserveras tillräckligt antal reservområden. Områdena skall vara tillräckligt stora.

Provkommittén besluter om vilka områden som används. Överdomaren godkänner provområden för varje domargrupp.

Provet genomförs i det lottade eller överenskomna området. Flyttning till reservområde kan ske endast när förhållandena ändrats så att hunden inte kan provas i det lottade eller överenskomna området. Reservområden skall namnges före provets början.

3. Provets förlopp

Provet börjar med överdomarens anförande och slutar med överdomarens slutpalaver, offentliggörande av resultat och eventuell prisutdelning.

Överdomarens anförande hålls provdagens morgon eller kvällen före om så krävs på grund av arrangemangen.

 3.1. Lottning av hundar till provområden

Hunden deltar i provet om den är med vid lottning.

Hundarna lottas till provområden efter överdomarens anförande om inte arrangemangen kräver att det görs före. Lottningen görs på ett av överdomaren godkänt opartiskt sätt.

Om det uppstår oöverstigliga arrangemangssvårigheter har överdomaren rätt att efter lottning flytta domare till annan grupp.

Vid hela säsongen gällande prov har hundföraren rätt att föreslå provmarker som provkommittén godkänner. Lottning av provområden görs endast vid behov.

3.2. Hundens provtid

Provtiden börjar när hunden får kopplas loss enligt överdomarens bestämmelser och slutar när alla moment är genomförda.

3.3. Agerande i provområdet

Gruppdomaren bestämmer han färdriktningen efter det hanhört den medlem i gruppen som känner provområdet. Hundförarens rimliga önskemål tas i beaktande.

Det är förbjudet att störa hunden i dess arbete.

Hundens arbete kan granskas med pejl. 

3.6. Avstå från prov

Hundföraren kan avbryta från provet när som helst före provtidens slut. Hundens arbete bedöms ända tills hundföraren meddelar att han avbryter. 

3.7. Avbrytande av prov

Beslut om avbrytande av prov görs av överdomaren, i markerna av gruppdomaren ifall inte överdomaren kan nås genast.

Gruppdomaren förklarar orsaken till avbrytandet för överdomaren vid första tillfälle.

Provet avbryts vid följande tillfällen::

- Förhållande ändras så att fortsättning av provet skulle vara emot djurskyddsbestämmelserna. Sådana förhållande för hunden skarp skare, frusen snö, hård köld eller värme.

- Hunden skadas under provets gång så att en fortsättning är emot djurskyddsbestämmelserna.

- Naturförhållande ändras så att hundens arbete inte kan bedömas.(t.ex. storm)

3.8. Uteslutning från prov

Hunden utesluts från provet om den vägrar arbeta, förhindrar genom olydnad en fortsättning av provet eller är argsint.

Hunden kan också uteslutas om hundföraren avsiktligt bryter mot bestämmelserna eller kopplar hunden utan domarens lov eller trots uppmaningar följer han inte domarens anvisningar.

Hunden kan också uteslutas om hundföraren begärt och överdomaren godkänt detta när utomstående personer som inte hör till domargruppen avsiktligt stör provets gång eller prisdomarnas arbete och inte heller följer prisdomarnas anvisningar.

3.9. Räknande av resultat

I ett till slutet genomfört eller avbrutet prov räknas och antecknas resultat. Om hunden utesluts eller hundföraren avstår under provets gång räknas och antecknas inga resultat.

Orsak till avbrytande, uteslutning och avstående skall antecknas i individuella protokollet.

4. Allvarlig störning under provet 

4.1. Allvarlig störning

Under söket och förföljandet kan uppstå allvarlig störning som avbryter hundens arbete.

4.2. Bekräftande av allvarlig störning

Om det finns anledning tro att en allvarlig störning avbrutit hundens arbete skall prisdomaren genast fösöka reda ut orsaken till avbrytandet och fungera enligt prisdomaranvisningarna.

Orsak till en allvarlig störning godkänns av prisdomaren.

4.3. Specialhändelser

Möjliga inverkningar från stora rovdjur eller rovfåglar på hundens arbete under provet skall man alltid försöka klargöra så att ingen felbedömning görs.

Djurarten antecknas i hundens individuella provprotokoll.

5. Ändring av prisdomarnas bedömning

Överdomarens uppgift är att övervaka att SKL-FKK:s godkända regler och anvisningar för wachtelhundproven följs.

Det är överdomarens skyldighet att ändra prisdomarnas bedömning om han när han följt provet eller hört prisdomarnas redogörelse är övertygad om att bedömningen inte är rätt i förhållande till hundens prestation.

ANVISNINGAR FÖR ARRANGEMANG AV WACH-UKL/NKL OCH SKOGS- HELA SÄSONGEN PROV.

Kenneldistriktet eller dess medlemsförening fungerar som arrangör av provet. Kenneldistriktet har hand om arrangemangen för provsäsongen.

Provets arrangör kan kräva en måttlig avgift av varje deltagare. Avsikten med deltagaravgiften är att den skall täcka kostnaderna för arrangerandet av proven.

En av Kennelklubben godkänd och behörig överdomare, som har i kraft varande bedömningsrätt, kan ta emot provet.

Anmälan till prov görs per telefon överdomare som har i kraft varande bedömningsrätt, senast kvällen före provdagen, varvid överdomaren håller överdomaranförande för provgruppen.

Överdomaren kan också ensam bedöma hunden.

Anmälningen görs till överdomare i det kenneldistrikt där provet/bedömningen börjar.

Varje provprestation är skilt prov, för vilket ifylles både individuella provprotokoll och provprotokoll.

Avslutning av provet hålles genast, dock senast inom en vecka efter provet. Provetresultatet är i kraft när överdomaren bekräftat det. Överdomaren skall sända granskade och bekräftade provprotokoll och individuella provprotokoll senast inom en veckatill kenneldistriktet.