WACH-kokeiden yleisohjeet

VIIR- NUO/ALO, AVO JA METS KOKEIDEN YLEISOHJEET

Hyväksytty Kennelliitossa 27.11.2011. Voimassa 01.08.2012 alkaen.

1. Keskuspaikka

Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden.

2. Koemaastot

Kutakin koiraa varten on varattava koemaasto. Lisäksi on varattava tarpeellinen määrä varamaastoja. Maastojen tulee olla riittävän laajat.

Käytettävistä koemaastoista päättää koetoimikunta. Ylituomari hyväksyy koemaastot kullekin palkintotuomariryhmälle.

Koe on suoritettava arvotussa tai sovitussa koemaastossa. Varamaastoon voidaan siirtyä vain, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet sellaisiksi, ettei arvotussa tai sovitussa maastossa voida koiraa koetella. Käytössä olevat varamaastot on nimettävä ennen kokeen alkua.

3. Kokeen kulku

Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla ja päättyy ylituomarin loppupuheenvuoroon, tulosten julkistamiseen ja mahdolliseen palkintojen jakoon.

Ylituomarin puhuttelu pidetään koepäivän aamuna tai koetta edeltävänä iltana, mikäli järjestelyt sitä vaativat.

3.1. Koirien arvonta maastoihin

Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana arvonnassa.

Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhuttelun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi tekemään sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin hyväksymällä puolueettomalla tavalla.

Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuksia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin oikeus siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.

Koko kauden kestävän kokeessa koiranohjaajalla on oikeus ehdottaa koiralleen koemaastoa koetoimikunnan hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suoritetaan tarvittaessa.

3.2. Koiran koetteluaika

Koetteluaika tulee aloittaa ylituomarin määräämänä koirien irtilaskuaikana ja loppuu kun kaikki arvostelukohdat on suoritettu.

3.3. Toiminta maastossa

Kulkusuunnan maastossa päättää ryhmätuomari kuultuaan maaston tuntevaa ryhmän jäsentä. Koiranohjaajan kohtuulliset toivomukset otetaan huomioon.

Koiran häiritseminen on kielletty.

Koiran työskentely voidaan tarkista tutkalla.

3.6. Luopuminen kokeesta

Koiranohjaaja voi luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa koetteluajan päättymiseen saakka. Koesuoritus arvostellaan luopumisilmoitukseen asti.

3.7. Kokeen keskeyttäminen

Päätöksen kokeen keskeyttämisestä tekee ylituomari, maastossa ryhmänjohtaja ellei ylituomari ole heti tavoitettavissa.

Ryhmänjohtajan on perusteltava keskeyttäminen ylituomarille ensi tilassa.

Koe keskeytetään seuraavissa tapauksissa:

- Olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, että kokeen jatkaminen olisi eläinsuojelumääräysten  vastaista. Tällaisia olosuhteita ovat koiraa vahingoittava jääkuori, jäätynyt lumikerros, kova pakkanen tai helle.

- Koira vahingoittuu kokeen aikana niin, että sen koetteleminen voidaan katsoa eläinsuojelumääräysten vastaiseksi.

- Luonnon olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, ettei koiran työskentelyä voida arvioida ( esim. myrsky )

3.8. Sulkeminen kokeesta

Koira suljetaan kokeesta, jos se kieltäytyy työskentelemästä, estää tottelemattomuudellaan kokeen jatkamisen tai on vihainen.

Koira voidaan sulkea kokeesta myös silloin, kun koiranohjaaja tahallisesti rikkoo sääntöjä tai kytkee koiran ilman palkintotuomarin lupaa tai ei kehotuksesta huolimatta noudata palkintotuomarin ohjeita.

Koira voidaan sulkea kokeesta myös silloin, jos koiranohjaajan pyynnöstä ylituomarin hyväksymät, ryhmään kuulumattomat henkilöt tahallisesti häiritsevät kokeen kulkua tai palkintotuomarien työskentelyä eivätkä noudata palkintotuomarin antamia ohjeita.

3.9. Tuloksen laskeminen

Loppuun viedyssä ja keskeytetyssä kokeessa tulos lasketaan. Jos koira suljetaan tai koiranohjaaja luopuu kesken kokeen, tulosta ei lasketa.

Keskeytyksen, sulkemisen ja luopumisen syy merkitään koirakohtaiseen pöytäkirjaan huomautuksia kohtaan.

4. Kohtuuton häiriö kokeen aikana

4.1. Kohtuuton häiriö

Haun tai työn aikana voi sattua koirasta riippumaton kohtuuton häiriö, joka keskeyttää koiran koettelemisen.

4.2. Häiriön toteaminen

Jos on aihetta epäillä kohtuuttoman häiriön keskeyttäneen työskentelyn, palkintotuomarien on viipymättä pyrittävä selvittämään keskeytyksen syy ja toimittava palkintotuomariohjeiden mukaisesti. Päätöksen kohtuuttoman häiriön hyväksymisestä tekee palkintotuomari.

4.3. Erityistapahtumat

Mahdolliset suurpetojen ja petolintujen vaikutukset koiran käyttäytymiseen kokeen aikana tulee pyrkiä aina selvittämään, ettei tule virhearviointeja. Eläimen laji merkitään koirakohtaiseen pöytäkirjaan.

5. Palkintotuomarin arvostelun muuttaminen

Ylituomarin tehtävänä on valvoa, että kokeessa tarkoin noudatetaan SKL-FKK:n hyväksymiä viiriäiskoirakokeiden sääntöjä ja ohjeita. Ylituomarin velvollisuus on muuttaa palkintotuomarien arvostelua, jos hän erää seurattuaan tai palkintotuomarien selostuksen kuultuaan on vakuuttunut, ettei arvostelu ole oikeassa suhteessa koiran suoritukseen. 

VIIRIÄISKOIRIEN NUO-, ALO-LUOKAN JA METSÄKOKEEN KOKO KAUDEN KESTÄVÄN KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE

Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri tai sen jäsenyhdistys. Koekauden järjestelyistä huolehtii kennelpiiri.

Kokeen järjestäjä voi periä kultakin osallistujalta kohtuulliseksi katsottavan osanottomaksun. Osanottomaksun tarkoitus on peittää kokeen järjestelyistä aiheutuvat kulut.

Kokeen voi vastaanottaa Kennelliiton pätevöimä Viiriäiskoirien metsästyskokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus.

Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä iltana, jolloin ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun.

Ylituomari voi myös yksin arvostella koiran.

Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin ylituomarille, jonka alueella arvostelu aloitetaan

Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sekä koirakohtainen pöytäkirja että koepöytäkirja.

Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja sekä koirakohtainen pöytäkirja viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille.