Andra inofficiella wachtelhundprovet genomfört i Jeppo 18.9.2010

Arbetet med att få till stånd officeilla prov för wachtelhund även i Finland och på Åland fortsätter med rasande fart. Två av våra jaktprovsansvariga, Jan-Erik Nybyggar och Nicklas Lindström, har under hösten två gånger besökt Sverige för att fördjupa sig i provens uppbyggnad, provens olika former samt bedömningsgrunder. Vid första besöket deltog de i Svenska Wachtelhundklubbens domarkonferens där de även fick bekanta sig med hundar som bedömdes i vildsvinshägn. Vid andra tillfället gick de med som aspiranter och lärlingar vid en unghundsprov och fick där tillfället att både se flertalet hundar i praktiken och lära sig hur bedömningen sker i praktiken. Visa av dessa två besökt har Finska Wachtelhundklubben nu gått in för att nästa rakt av tillämpa de svenska/tyska reglerna för unghunds och nybörjarklasserna.

Med dessa erfarenheter i bagaget anordnade Finska Wachtelhundklubben sitt andra inofficiella prov i Jeppo 18.9 .2010 där de Svenska reglerna nästan rakt av tillämpades, med undantag för apporten som genomfördes enligt tysk modell. Den tyska apporten går till så att domarna drar ett 80 – 100 meter släpspår utom synhåll för hunden som sedan får föras på spåret och när den finner fågeln vid såpårets slut skall den återföras till föraren.

I provet deltog fyra hundar, varav en ända från Sibbo, vilket var glädjande. Provet var mycket väl arrangerat och ett stort tack skall riktas till Jan-Erik Nybyggar för ett ypperligt arrangemang där han nästan hade hararna inritade på kartan. Av denna orsak gick det även snabbt att få hundarna testade på harmomentetn och före kl. 11.00 på förmiddagen hade alla hundar fått varsin hare. Även ett stort tack skall riktas till Nicklas Lindström som aktivt deltagit i arrangemanget. Dessa två fungerade även som domare under dagen.

Framgångarna varierade för de deltagande hundarna men glädjande var att vi vid provdagens slut kunde konstatera att alla hundar hade prövats på hare, vissa till och med på två, samt att alla hundar hade 8 på skottmomentet. Även förigheten var bra eller till och med mycket bra på samtliga hundar.

När dagen summerades konstaderades att de provregler som under dagen använts är väl fungerande även i Finland och att lokalkännedom hos antingen domare eller vägvisare är absolut nödvändigt för att hitta harar tillräckligt fort på förmiddagen. Även apportmomentet enligt tysk modell upplevdes som positivt och kommer att användas i den finska verisonen av de svenska provreglerna. Nästa prov i Finland kommer att anordnas 6.11.2010 någonstans i Österbotten. Ännu finns plats kvar för dem som känner sig hugade. Samtliga deltagare upplevde provtillfället som intressant och lärorikt och fick blodad tand för denna typ av provverksamhet.

I slutsummeringen kunde även till samtligas glädje konstateras att det lönar sig att resa långa vägar för att gå prov eftersom de långväga gästerna från Sibbo, Christian Hallberg och Michaela Pikulinsky och deras hund Thocars Algot blev bästa ekipage med 93 poäng och ett andra pris. Grattis till dem!

Resultat kan läsas härifrån.

http://www.wachtelhundklubben.fi/metsastyskokeetjaktprov/koe-tuloksetprovresultat/nuoalo-jepua-18092010nuoalo-jeppo-18092010/