Browsing Posts published by admin

Onko karkottavan koiran (esim viiriäiskoiran) käyttö laillista vai ei hirvieläinten metsästyksessä?

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med ett reportage i tv-programmet Erätulilla våren 2013 visade representanter från FWK upp hur jakt med stötande wachtelhund fungerar i samband med klövviltsjakt. Inslaget anmäldes till polismyndigheten av Finlands Viltcentral i syfte att erhålla en utomstående bedömning i ärendet huruvida användningen av stötande hund i samband med klövviltsjakt strider mot Jaktförordningens 12§ eller ej.

Ärendet har i normal ordning utretts av polismyndigheten som en misstänkt jaktförseelse och de misstänkta samt Finlands Viltcentral har blivit hörda i ärendet.

Glädjande nog har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift i ärendet med motiveringen att definitionen ”drivande hund” som åsyftas i jaktförordningen inte är en hänvsning till någon speciell hundras utan avser ett speciellt jaktsätt. Alla hundraser kan i princip användas som en drivande hund. Hundrasen saknar juridisk betydelse vid bedömningen om hunden är drivande eller ej. Det som är relevant är hundens mankhöjd och det arbetssätt som hunden har i samband med jakten.

Åklagaren konstaterar även att det inte i varken jaktlagen eller jaktförordningnen finns någon definition på begreppet ”drivande hund” och att begreppet således helt och hållet är en tolkningsfråga som måste göras utifrån hundens arbetssätt.  Det finns därmed ingen laglig grund att bygga ett åtal på så länge denna definition saknas.  Åklagaren konstaterar att det således inte finns tillräcklig utredning i ärendet för att väcka åtal i ärendet.

Detta beslut är helt i enlighet med de principer som FWK omfattar. Det vill säga att det är inte rasen som är avgörande utan hundens arbetssätt som definierar huruvida hunden är stötande, drivande, stående, ställande eller apporterande. FWK vidhåller således, med hänvisning till hundens arbetssätt och på basis av erfarenheter från Åland och andra europeiska länder, att Wachtelhunden är en stötande hund och således laglig att använda i samband med jakt på klövvilt under förutsättning att hunden ifråga fungerar i enlighet med de officiella och av Finska kennelklubben godkända provreglerna för hur en stötande hund skall fungera. Den wachtelhundägare som har en sådan stötande hund kan således på basis av detta även i fortsättningen med gott samvete använda sina hundar för jakt på klövvilt.

Maria Lindström

TÄVLINGSBREV WACH-NUO/ALO

Välkomna till Kauhajoki 12/13.9.2015 på unghunds-/nybörjarprov. Samling och övernattning sker på Sotkan Erähovi, adress Erähovintie 60, 61800 Kauhajoki. Köranvisning som bilaga.

I år är intresset för att starta på prov denna helg stort, vilket är mycket positivt. Till proven har anmälts 13 hundar, vilket betyder att vi delar upp dessa i två grupper. En grupp deltar på lördag och en grupp på söndag.  Grupperna ser ut enligt följande, startordning och domargrupp lottas på morgonen:

Lördag 12.9, samling klockan 07.00
Teo, Fredrik Söderlund
Igelmyrans Bacco, Janne Vikorsson
Remu, Elias Pöppönen
Nuss aus der Meute, Aki Helminen
Rönnbrantes Cissi, Peter Kanckos
Albatros, Niko Hytönen
Wachtelmans Dingo, Peter Ståhlberg

Söndag 13.9, samling klockan 07.00
Brozhunters Ginger Snaps, Kari Vehmasto
Brozhunters Grand Slam, Milja Kotanen
Aava, Niko Pietari
Congratz og Heros Oden, Jakob Nylund
JMV-14 V-14 JV-14 HeJW-14 HeW-14 Brozhunters Dear Douglas, Frida Broo
Ilze Any-Bon, Frida Broo

Samlingspunkt hela helgen är Sotkan Erähovi, Kauhajoki. Där finns även möjlighet att övernatta, madrasser, kuddar och en del täcken finns. Rekommenderar att lakan, örngott och sovsäck medtages. Även egen frukost behövs, kyl finns att förvara maten i.
Pris per natt 20 €.

För själva provdagen bör man ha med:
- Hundpeijl
- Hundens registerbevis och vaccinationsintyg.
- Lunch (korv, smörgås etc.) Vi eftersträvar att samlas vid Erähovi där det finns grill och kaffekokare.
- Hartrampare
- Vatten åt hundarna vid varmt väder.

Ni som har juniorer ( 7- 15 åringar) som deltar som hartrampare under provdagen, meddela detta till klubben, dessa kommer att belönas med något i jakttema. Under eftermiddagen ordnas även program för dessa i form av skytte och frågesport.

Till lördag kväll är det mölighet att beställa mat, då äter vi en gemensam middag efter prisutdelningen. På menyn står helstekt nötfile’, svampsås, potatisgratäng samt grönsallad, dressing, bröd och smör. Pris 12 € /per person. 

Alla övernattningsbokningar, matbokningar samt junioranmälningar görs till info@wachtelhundklubben.fi senast måndag 7.9.2015, klockan 22.00

Finska Wachtelhundklubben ordnar 30.8.2015 en lekfull tävling för våra juniorer i åldern 7-15 år.

Plats: Västerhankmo, Korsholm
Start klockan 15.00 – cirka 19.00

Tanken är att engagera hela familjen i den gemensamma hobbyn och familjens junior/-er kan under sommaren träna hunden för att kunna delta i Junior-hunter.
Junior-hunter är en anpassad version av rasens anlagsprov, WACH-NKL/UKL.

Provet kommer att bestå av:
1.Släpspår med hare. Hunden släpps på spåret, skall följer det och efter att ha nått slutet återgår hunden till föraren och kopplas.
2.Skogssök. Hunden släpps för att söka ett område i 10 minuter och kopplas sen av föraren.
3.Apport. En fågel kastas med hundens uppmärksamhet och hunden skall på kommando hämta den till förarens närhet.
4.Vattenarbet. Föraren skall få hunden att simma. På kommando ger mest poäng och kast av föremål godkänt med poängavdrag.
5.Skott. Domaren skjuter två skott med startpistol och bedömmer hundens reaktion. Varefter hunden kopplas.
6.Förighet under provet.

Övriga moment denna dag kommer att bestå av:
1.Skytte med luftgevär och/eller pilbåge
2.Frågesport.

Poäng ges för alla delmoment och en vinnare för dagen utses.

Alla deltagare kommer att i början av dagen få en fleece-jacka som minne. Deltagarna bjuds på varm korv.

Anmälningar till Junior-hunter görs senast 5.7.2015 på adressen info@wachtelhundklubben.fi.
Av anmälan skall framgå namn, ålder och klädstorlek samt hundens namn.
Vaccinationsintyg uppvisas innan start.
Kaffe- och korvförsäljning åt åskådare.

Enligt tradition premierar föreningen hundar på årsmötet, med vandringspokaler. Premiering sker i två olika kategorier, Årets unghund och Årets Wachtelhund.

För Årets unghund avgörs det enligt prisklass i jaktprovet och inom prisklassen den högsta poängen.

Årets Wachtelhund premieras enligt olika poäng från wachtelhundarnas jaktprov, utställningar och spårprov samt championat.

Hundägarna meddelar själva klubben om hundarnas prestationer. Detta sker till sekreteraren ( info@wachtelhundklubben.fi )  inom januari månad, för tiden 1.1 – 31.12 föregående år.

OBS! Pokalerna från 2014 bör förs/skickas till sekreteraren senast 15.2.2015. 

Viiriaiskoira JTO 2014-2018

STADGENLIGT ÅRSMÖTE 2014

Inbjudan / Föredragningslista

Tid:     Söndag 9.3.2013, klockan 14.00
Plats:     Kvevlax Sparbank, Kvevlaxvägen 1

1.    Mötet öppnas.

2.    Mötets laglighet konstateras.

3.    Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

4.    Föredragningslistan för mötet godkänns.

5.    Verksamhetsberättelsen, räkenskaperna och verksamhetsgranskarens utlåtande för föregående år föredras.

6.    Fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.

7.    Fastställs verksamhetsplanen och budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för innevarande år.

8.    Vartannat år val av styrelseordförande och årligen övriga ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, samt suppleanter. Ordinariestyrelsemedlemmar i tur att avgå: Maria Lindström, Nicklas Lindström och Michael Nordlund samt suppleanterna Satu Nieminen och Annika Kulp

9.    Val av verksamhetsgranskare (en eller två) jämte suppleanter.

10.    Val av övriga representanter.
a)    Spannielförbundet
b)    Kenneldistriktet

11.    Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
a)    Premiering av hundar
b)    Avelsrådets sammansättning och arbetsuppgifter fastslås.
c)    Jaktproven 2013
d)    Styrelsen föreslår att: Om det inte funnits hare på UKL/NKL kan man kompletera inom samma provsäsong med ett skogsprov, på barmark i de fall där hunden är godkänd på momenten 5-9. Hunden blir inte godkänd i WACH-UKL/NKL men på så sätt kan hunden godkännas av avelsrådet för avel.

12.    Mötet avslutas.

Kaffeservering och efter mötet håller styrelsen konstituerande möte.

Anmäl dig till årsmötet senast 28.2.2013 per mail till info@wachtelhundklubben.fi

Finska Wachtelhundklubben r.f. / Styrelsen

LINK TILL VALPAR

Valparnas föräldrar skall innan parning vara höftledsröntgade, armbågsledsröntgade och ha ett i kraftvarande ögonspeglingsresultat.

Höftledsdysplasins gränsvärde är C och en hund som fått resultatet C kan man endast para med en hund som fått resultaten A eller B.

Armbågsdysplasins gränsvärde är 1 och hund som fått resultatet 1 kan man endast para med en hund som fått resultatet 0. Hunden skall vara minst 18 månader då undersökningarna görs.

Ögonspeglingsutlåtandet får inte vara äldre än 48 månader vid parningstillfället. Valpar vars förälder har  PRA registreras inte.

14 avkommor från varje hund registreras men ändå så att den kull som överskrider gränsen registreras i sin helhet.

Wachtelhundarnas Championatsregler gäller fr.o.m 1.8.2013.

FI UCH

1 x WACH ALO2 tai NUO2

FI BCH

1 x WACH AVO1 + 2 x WACH-M1, varav en på bar mark och en på snö. Resultaten skall vara av minst två olika domare.