STADGENLIGT ÅRSMÖTE 2014

Inbjudan / Föredragningslista

Tid:     Söndag 9.3.2013, klockan 14.00
Plats:     Kvevlax Sparbank, Kvevlaxvägen 1

1.    Mötet öppnas.

2.    Mötets laglighet konstateras.

3.    Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

4.    Föredragningslistan för mötet godkänns.

5.    Verksamhetsberättelsen, räkenskaperna och verksamhetsgranskarens utlåtande för föregående år föredras.

6.    Fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.

7.    Fastställs verksamhetsplanen och budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för innevarande år.

8.    Vartannat år val av styrelseordförande och årligen övriga ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, samt suppleanter. Ordinariestyrelsemedlemmar i tur att avgå: Maria Lindström, Nicklas Lindström och Michael Nordlund samt suppleanterna Satu Nieminen och Annika Kulp

9.    Val av verksamhetsgranskare (en eller två) jämte suppleanter.

10.    Val av övriga representanter.
a)    Spannielförbundet
b)    Kenneldistriktet

11.    Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
a)    Premiering av hundar
b)    Avelsrådets sammansättning och arbetsuppgifter fastslås.
c)    Jaktproven 2013
d)    Styrelsen föreslår att: Om det inte funnits hare på UKL/NKL kan man kompletera inom samma provsäsong med ett skogsprov, på barmark i de fall där hunden är godkänd på momenten 5-9. Hunden blir inte godkänd i WACH-UKL/NKL men på så sätt kan hunden godkännas av avelsrådet för avel.

12.    Mötet avslutas.

Kaffeservering och efter mötet håller styrelsen konstituerande möte.

Anmäl dig till årsmötet senast 28.2.2013 per mail till info@wachtelhundklubben.fi

Finska Wachtelhundklubben r.f. / Styrelsen